Vedtak: mindre endring reguleringsplan Ubergsmoen, Tangheia

Denne saken er behandlet av planutvalget i plansak PS-38/18 den 27.11.2018 og følgende vedtak ble fattet:

Vedtak

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Ubergsmoen (Tangheia boligområde): omregulering av et areal (ca 300m2) med friluftsformål til boligformål som blir tilleggsareal til gnr./bnr. 48/118.
 

Bakgrunn for endringen

Bakgrunn for foreslått endring er at eieren (=søkeren) til eiendom gnr./bnr. 48/118 (Tangheia 9) har begrenset areal til parkering per i dag. Dette er blant annet på grunn av at en del av tomten (48/118) må brukes som adkomstveg til naboens tomt (gnr./bnr. 48/115, Tangheia 7) jamfør tinglyst veirett.

For derav å kunne øke sitt areal til parkering/lagring, ønsker han å kjøpe et tilleggsareal (ca. 300m2) til sin tomt fra kommunen (del av gnr./bnr. 48/97) jamfør kartutsnittet i varslingsbrevet. Området planlegges brukt til parkeringsplass for husstandens beboere, som og/eller som oppstillingsplass for båt og tilhenger.

 

Forhåndsvarsling og saksdokumenter

Den 10.10.2018 er det i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varslet om endring av reguleringsplan for Ubergsmoen ved Tangheia. Frist for å komme med innspill gikk ut den 06.11.2018. Kun Fylkesmannen i Agder har kommet med en uttalelse. Ingen av naboene har kommet med tilbakemelding.

 

Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt man har mottatt underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til: post@vegarshei.kommune.no

eller til: Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei