Vedtekter - FAU

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.

FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på følgende måter:
- Referat fra møter publiseres på kommunens hjemmeside www.vegarshei.kommune.no.
- Spesielt viktig informasjon vil bli formidlet via skolens mobilskole.
-  Arrangementer i regi av FAU publiseres på facebook, FAU-Vegårshei skule eller andre aktuelle kanaler.

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger representanter til arbeidsutvalget (FAU) på høsten, 1 representant fra hvert alderstrinn. FAU skal bestå av 10 representanter. Representantene sitter i FAU for 2 år av gangen.

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og eventuelt styremedlemmer. FAU velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Lederen for FAU skal være den ene av representantene.

§ 4 – Eventuelle komiteer/fokusgrupper

FAU på vår skole har ikke komiteer/fokusgrupper permanent, men ad-hoc grupper vil bli satt i gang ved spesielle behov.

§ 5 - Møter

FAU har møte ca. 6 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 3/10 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU.

FAU er vedtaksdyktig dersom 6/10 av medlemmene er til stede.

§ 6 – Økonomi

Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste FAU-møte på våren, og første møte ved skolestart.

§ 7 – Taushetsplikt

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

§ 8 – Konflikter i FAU

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum.

§ 9 – Rektors rolle

FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.

§ 10 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU).

§ 11 – Endringer av vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre ved offentliggjøring av vedtektene.

 

Vedtatt 29. mai. 2017.