Read Agder - leseprosjekt

Vegårshei Skule, Vegårshei barnehage og de private barnehagene på Vegårshei går sammen om leseprosjekt. READ - Resarch in Educational Achievement and Development

Read Agder er et leseprosjekt, som har til hensikt å gi øke leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i barns lesing. Prosjektet er utviklet i Aarhus og prøvd ut i flere kommuner i Agder allerede. 

Prosjektets mål

 • Utprøving og implementering av nye metode for økte leseferdigheter hos barn og unge i barnehager og skoler som innebærer strukturer for samarbeid mellom barnehage/skole og hjem
 • Økt leseglede og leseengasjement blant barn og unge
 • Støtte opp om leseglede og nysgjerrighet som grunnlag for all videre læring
 • Bidra til at foreldre blir tryggere på å involvere seg i barn og unges lesing
 • Støtte opp om høytlesing og betydningen av dialogisk lesing i barnehage, 1. og 2. klasse
 • Medvirke til gode levekår og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse på Agder
 • Evaluere for å identifisere og måle gevinster på kort sikt og mellomkort sikt

Les mer om Read Agder

READ Agder er et prosjekt fra 2020 - 2040 er finansiert med midler fra:

 • Sørlandet kompetansefond
 • Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
 • Agder fylkeskommune
 • Statsforvalteren i Agder
 • Aust-Agder utviklings- og kompetansefond