SFO - Skolefritidsordning

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i SFO. Opptak av barn til SFO, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

SFO er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Slik søker du

Du søker om SFO plass via Visma flyt (krever pålogging)

 

Endre eller si opp SFO plassen

Du endrer eller sier opp SFO plass via Visma flyt (krever pålogging)

Oppsigelse av plass er virksom en måned etter at den er sendt inn, regnet fra den 1. hver måned. Som hovedregel blir ikke oppsigelse av plass innvilget etter 1. april.

Søknadsfrist

Du kan søke plass hele året men 1. mars er søknadsfrist for hovedopptaket som gjelder plasser fra nytt skoleår. SFO starter opp 1. august.

Pris for SFO plass

Betalingssatser for SFO opphold.

Gratis SFO for elever på 1. trinn

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt inntil 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordningen ble fastsatt sommeren 2022. Ordningen gjelder fra skoleåret 2022/2023. Vi endret våre vedtekter for SFO våren 2022.  

11 månederstilbudet er ikke inkludert i gratis kjernetid. Man kan da eventuelt kjøpe enkeltdager.
 

Redusert betaling for husholdninger som har lav årsinntekt

Dette gjelder for alle årstrinn fra 01.08.21 Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrert partnere og samboere. Når samboer ikke er foreldre til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Dersom foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husholdningen der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Husholdningens skattepliktige inntekter skal dokumenteres i søknaden, herunder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.  Søknad om redusert betaling skjer via Visma Flyt Skole.

Vedtakene gjelder fra den 1. i måneden etter det er søkt.

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova.

Kontaktinformasjon

SFO (basen)
Telefon 37 16 86 27
Mobil 47 90 78 50
Arndt Sverre Moland
SFO - leder
E-post
Telefon 37 16 86 16
Mobil 48 05 00 52
Vegårshei skule og SFO
Telefon 37 16 86 00

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Rektor
Raine Alvestad

Åpningstider

Mandag:07:00-09:00 og 11:30-16:30
Tirsdag:07:00-09:00 og 14:40-16:30
Onsdag: 07:00-09:00 og 11:30-16:30
Torsdag: 07:00-09:00 og 14:40-16:30
Fredag: 07:00-09:00 og 14:40-16:30