Vedtekter for SFO - Skolefritidsordningen

Reviderte vedtekter gjeldende fra og med 01.08.21.

Vedtektene er vedtatt av kommunestyret 8. mars 2016 og revidert 7. mars 2018.

§1 Eierforhold

Vegårshei kommune driver SFO-ordningen i Vegårshei kommune. Kommunens SFO-tilbud er faglig administrativt underlagt og lokalisert til Vegårshei skule.

§ 2 Formål

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-5. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn.
Skolefritidsordninga skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal være egnet for formålet. (opplæringslovens § 13.7).

§ 3 Opptaksmyndighet

Opptak av barn til SFO foretas av rektor i samråd med daglig leder.

§ 4 Søknad, opptakskriterium, inntak og klageadgang

Søknadsfrist er 1. mars.
Søknad om opptak skjer på elektronisk søknadsskjema etter kunngjøring i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Ved oversøkning skal de yngste barna og barn med spesielle behov – etter sakkyndig vurdering fra annen instans, prioriteres.

Vedtak om opphold kan påklages jmf. bestemmelsene i forvaltningsloven. Eventuell klage sendes Vegårshei kommune, 4985 Vegårshei. Ankeinstans er kommunens valgte klageorgan.

§ 5 Opptaksperiode og oppsigelse av plass

Hoved inntak skjer i vårsemestret. Barn som har plass inneværende SFO- år, beholder denne plassen fram til oppsigelse foreligger. Søknad om endring av oppholdstid i løpet av året utføres på elektronisk søknadsskjema. Endring av oppholdstiden kan ikke kreves iverksatt før 1 måned etter at søknad er mottatt.

Oppsigelse / utmelding av SFO plass utføres på elektronisk søknadsskjema. Oppsigelsen er virksom 1 måned etter den er sendt Vegårshei kommune, regnet fra den 1. i hver måned. En må betale i oppsigelsesperioden.

Når det gjelder oppsigelse / endring av deler av tilbudet, gjelder sammen oppsigelsesfrist.

Som hovedregel blir ikke oppsigelse av plass eller endring av oppholdstid innvilget etter 01.04. Oppsigelse av plass kan tas til følge ved sykdom, flytting o.l. Rektor avgjør dette i samråd med daglig leder.

Hvis det er ledig kapasitet kan SFO ta i mot barn for kortere perioder hvis særlige grunner taler for det (sykdom i hjemmet o.l.).

§ 6 Foreldrebetaling

Det betales for opphold etter betalingssatser vedtatt av Vegårshei Kommunestyre.
Betalingssatsene vedtas som hovedregel i forbindelse med budsjettbehandling i desember.

Nye satser gjøres gjeldende fom. påfølgende skoleår.
Det beregnes søskenmoderasjon når familien har flere barn i SFO. Barn nr. 2 får 20 % moderasjon, barn nr. 3 og flere får 40 % moderasjon. Dersom barna har ulik oppholdstid regnes det barnet som har størst oppholdstid som barn nr. 1.
Det betales for tilbud 11 mnd. pr. år. Betalingssatsene gjelder for opphold 1-5 dager pr. uke.

En kan betale for ½ mnd. i august for barn som begynner ved skolestart.
Kjøp av enkeltdager prises separat.

Penger til mat/andre aktiviteter kommer i tillegg til gjeldene satser.
Det kreves tilleggsbetaling for barn som får utvidet SFO- dag i forbindelse med ferier.

§ 7 Leike- og oppholdsareal

SFO har egne lokaler i småskolebygget på Vegårshei skule. I tillegg til dette brukes ledige klasserom for aktiviteter innendørs. Skolens uteområde blir brukt etter behov. SFO kan også tilrettelegge for aktiviteter utenfor skolens område.

§ 8 Daglig oppholdstid, årlig åpningstid og ferier

Det tilbys opphold i SFO fra 1-5 dager pr. uke.
4 dager i uken har SFO åpningstid fra kl. 07.00 – 09.00 og fra kl. 14.40 – 16.30.
Den 5 ukedagen tilbys det heldagstilbud med åpningstid fra kl. 07.00-16.30.

På åpningsdager i skolens ferier tilrettelegges det for heldagstilbud.
1. august eller nærmeste påfallende virkedag er oppstart for nytt SFO-år. Barnet kan etter søknad starte SFO-året ved skolestart i august. Det betales i så fall for halv måned.

SFO kan i løpet av året holde stengt inntil 5 planleggingsdager. 3 av disse 5 dagene tilpasses skolens planleggingsdager.

SFO holder åpnet mellom jul og nytt år, samt i virkedagene i påskeuken etter behov. Hvis foreldrene til minst 5 barn ønsker et SFO-tilbud disse dagene skal det bli gitt.

SFO er stengtjulaften, nyttårsaften og i hele juli.

Det skal meldes fra til SFO dersom barnet ikke skal benytte tilbudet i skolens ferier.
SFO kan, dersom det er få barn tilstede i skolens ferier (høst, jul og påske) samordne sitt tilbud med barnehagene på Vegårshei.

§ 9 Bemanning og ledelse

Rektor har det overordnede lederansvaret for SFO. SFO kan i tillegg ha en daglig leder, fortrinnsvis en pedagog.

I samarbeid med rektor utarbeider daglig leder årlige budsjetter, årsplaner og ordensreglement for virksomheten.

SFO følger gjeldende forskrifter for internkontroll.
Skolefritidsordningen bemannes med en voksen pr. 12 barn til stede.
For barn med spesielle behov kan det tilsettes ekstra hjelp etter vurdering fra PPT eller annen sakkyndig instans.

Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget ved Vegårshei skule ivaretar også brukerutvalgsfunksjonene i saker som gjelder SFO. Foreldre med barn i SFO er representativt valgbare til disse utvalgene.

En representant for ansatte i SFO kan delta i skolens personalmøter med generell uttalerett og med fulle rettigheter i saker som gjelder SFO.

§ 10 Endring av vedtekter

Vedtektene for skolefritidsordningen kan bare endres etter vedtak i Vegårshei kommunestyre.