Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett på skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger. Alle må som har rett må søke.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder.

Se mer informasjon om skoleskyss på nettsiden til Agder kollektivtrafikk (AKT)

Slik søker du

Ordinær skoleskyss

Det er Agder kollektivtrafikk (AKT) organiserer skoleskyssen. AKT foretar beregning av avstanden mellom hjem og skole og tildeler skyss til de som har rett til det. Skolene får tilsendt lister og deler ut skysskort.

Er du uenig i oppmålingen, sendes klage til
Agder Kollektivtrafikk AS
Tollbodgata 22
4611 Kristiansand

eller på e-post til skoleskyss@akt.no

Ved oppsigelse av skyssrett må du i tillegg til å fylle ut skjema i Vismaogså fylle ut skjema på AKT’s nettsider.

Særlig farlig skolevei

Følgende strekninger er definert som særlig farlig skolevei:

  • Fra Fjellheim – Høl, med avstikker mot Ettestøl
  • Fra Myresvingen - Vegerstøl
  • Fra Ljøstadveien - Bråtenkrysset

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig skolevei blir behandlet av Vegårshei kommune. Utover de strekingene som er definert som særlig farlig skolevei må søknaden begrunnes ytterligere.

Fyll ut søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei i Visma Flyt skole.

Skyss ved delt bosted

En elev som etter avtale bor hos begge sine foreldre/foresatte kan ha rett til skyss fra begge bosted.

Fyll ut skjemaet Innmelding av elev med delt bosted.
Det må søkes i Visma Flyt skole

Du må også fylle ut skjema på AKT’s nettsider

Ved endringer må det eventuelt søkes på nytt.

Skyss ved funksjonshemming eller varig sykdom

Fyll ut skjemaet. Søknad om spesialskyss i Visma Flyt skole

NB! Du må søke hvert år.

Skyss ved midlertidig sykdom eller skade

Fyll ut skjemaet Søknad om kortvarig skoleskyss i Visma Flyt skole

Kontaktinformasjon

Berit Nyland Kristiansen
Konsulent
E-post
Telefon 37 16 86 00