Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - Agder

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner ble i 2017 valgt ut som programfylker i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet), med midler fra Helsedirektoratet. BTI Agder (Bedre Tverrfaglig Innsats i Agder) er en av fire hovedsatsinger i Agder, med Lister og Risør kommune som ledende aktører. Lister og Risør har utarbeidet felles søknad for prosjektsatsingen, med innspill fra øvrige kommuner i samarbeidet.

Tiltak i BTI Agder

 1. BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy
 2. Digitalisering
 3. Kompetanseheving
 4. Evaluering

1. BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy 

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning.

2. Digitalisering

 • Digital handlingsveileder: Lister har prioritert etablering av digital handlingsveileder, og Sirdal er den første kommunen i Agder som har lansert dette. Siljan kommune har nylig lansert en annen versjon av digital handlingsveileder,og BTI Agder vil bidra til at alle i samarbeidet får tilgang til en digital løsning 
 • Digital stafettlogg: Flere BTI kommuner har allerede tatt i bruk digital stafettlogg. BTI Agder vil prøve ut mulighetene for å knytte data opp mot evalueringsformål
 • E-læring: BTI Agder ønsker å legge til rette for effektiv spredning av kompetanse

3. Kompetanseheving

Kompetanseplan knyttet til BTI er utarbeidet i flere av kommunene. Å bidra til hensiktsmessige kompetansehevingsprogram og erfaringsdeling er en viktig del av BTI Agder.

4. Evaluering

Universitetet i Agder har bistått ledende aktører i arbeidet med å lage plan for evaluering av prosjektet. De ulike kommunene i BTI Agder vil kunne ha ulik grad av medvirkning i de ulike arbeidspakkene. Det er ikke avklart hvilken forskningsinstitusjon som vil gjennomføre evalueringen. Det arbeides også med et felles evalueringsprosjekt for satsingene i folkehelseprogrammet i Agder, "Godt begynt".

Se også Veileder i egenevaluering, beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet (Kommunesektorens organisasjon KS, september 2018).

Kontaktpersoner for BTI Agder

Deltakende kommuner i BTI Agder

Kommuner med avtale med KoRus før BTI Agder ble etablert som regionalt prosjekt

 • Sirdal
 • Flekkefjord
 • Farsund
 • Kvinesdal
 • Lyngdal
 • Åmli
 • Risør

Andre kommuner som det er innledet samarbeid med gjennom BTI Agder

 • Vegårshei
 • Gjerstad
 • Lillesand
 • Arendal

Dessuten deltar Kristiansand kommune i det regionale samarbeidet der det anses hensiktsmessig, selv om kommunen har valgt å ikke inngå samarbeidsavtale med BTI Agder.