Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et sentralt prinsipp som er nedfelt i flere lover, blant annet i bruker- og pasientrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Brukermedvirkning har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, og at det legges stor vekt på hva brukeren ønsker.

I Vegårshei kommune ønsker vi å ta brukene på alvor. Den kompetanse hver enkelt bruker av tjenestene sitter på, er verdifull for oss.  Brukernes stemme skal blant annet høres på følgende måte:

Brukermedvirkning på individnivå

 • Innflytelse på egen behandling og oppfølging
 • Deltagelse i tverrfaglige drøftingsmøter som omhandler en selv eller barna
 • Tilstrekkelig med informasjon til brukere, både i direkte kontakt med hjelpeapparatet, og via kommunens nettsider
  • Individuell plan
  • Koordinator

Brukermedvirkning på systemnivå

 • Ungdataundersøkelsen
 • Elevundersøkelsen
 • Brukerundersøkelse NAV
 • Brukerundersøkelse psykisk helse og rus
 • Foreldreutvalg skolen
 • Foreldreutvalg barnehagen
 • Ungdomsråd
 • Elevråd
 • Individuell plan
 • Koordinator

Les mer om brukermedvirkning her:

Helsedirektoratet - brukermedvirkning