Godt begynt

Vegårshei kommune deltar i «Godt begynt».

Hvorfor

Folkehelseprogram-satsingen i Agder har følgende hovedmål:

  • Det er etablert tverrfaglige samarbeidsstrukturer som bidrar til en varig endring for hvordan vi jobber kunnskaps- og forskningsbasert med folkehelse i regionen
  • Flere barn og unge på Agder opplever god psykisk helse ved programslutt sammenliknet med programstart
  • Sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse og livskvalitet er redusert i løpet av programperioden

Prosjektet Godt begynt er etablert for å kunne bidra til å belyse måloppnåelse for disse målene. Godt begynt legger til rette for:

  • Kunnskapsbasert vurdering av barn og unges utvikling, psykiske helse og livskvalitet til bruk som beslutningsstøtte i tjenestene
  • Oversikt over hvordan psykisk helse og livskvalitet er fordelt i barne- og ungdomsbefolkningen
  • Effektevaluering av tiltak i Folkehelseprogrammet med henblikk på programmets hovedmål

Hva

Prosjektet vil gi informasjon om hvordan psykisk helse og livskvalitet for barn og unge fordeler og utvikler seg på individ-, gruppe- og befolkningsnivå i regionen.

Hvordan

Før avtalt ordinær avtale ved helsestasjon eller skolehelsetjeneste fyller foreldre, barn/ungdom og/eller barnehagelærere/lærere ut enkle skjema som kartlegger psykisk helse og livskvalitet. Den som kaller inn til undersøkelse distribuerer de aktuelle verktøyene gjennom en sikker web-basert elektronisk løsning (CheckWare).

Spørsmålene kan fylles ut på datamaskin, nettbrett eller smart-telefon. Informasjonen er ferdig samlet og analysert når barnet møter til helsekontroll. PDF med rapport kan importeres til og lagres i barnets/ungdommens journal. Hvis det samtykkes til forskning overføres resultat av kartleggingen til en sikker lagring ved Universitetet i Agder. Navn og fødselsdato er da endret til et koblingsnummer. Kommunen kan få rapport over kartleggingen på kommunenivå og fylkeskommunen på fylkesnivå til bruk i oversiktsarbeid.