Samarbeidsmøter

I Vegårshei kommune finne det flere arenaer hvor det samarbeides til beste for barn, unge, familier og gravide.

Tverrfaglig team sosiallærer, psykisk helse og skolehelsetjenesten

Gruppen består av sykepleier i skolehelsetjenesten, sosiallærer og en ansatt fra Psykisk helse og rus. Det drøftes her enkeltsaker og aktuelle temaer. Ved drøfting innhentes skriftlig samtykke fra foreldre. Gruppen møtes en gang pr måned.

SLT

SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet.

Det er godt å vokse opp i Vegårshei kommune. Arbeid for barn og unge krever målrettet, helhetlig innsats over tid. Tidlig innsats og godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes.

SLT (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) skal være med å sikre at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørte og målrettede. SLT arbeidet inngår som en del av den helhetlig satsingen på barn og unge i Vegårshei kommune, med hovedvekt på 12 – 18 år og deres foreldre, samt unge voksne i alderen 18-20 år: Alle ungdommer, ungdommer med risiko for å utvikle vansker/har begynnende vansker og ungdommer med behov for særskilte tiltak.

Mål for SLT-arbeidet:

Forebygge rus og kriminalitet blant ungdom i Vegårshei kommune.

Koordinere kunnskap og ressurser i et forpliktende samarbeid mellom politi, kommune og frivillige aktører. Det innebærer:

 • Samordne det rus – og kriminalitetsforebyggende arbeidet
 • Ha best mulig oversikt over ungdomsmiljøet i Vegårshei kommune
 • Iverksette tiltak rettet mot enkeltpersoner og/eller grupper.

Hvem er med i SLT arbeidsgruppe på Vegårshei?

 • Inspektør Vegårshei skole
 • Kontaktperson for barneverntjenesten Øst i Agder
 • Politikontakt for Vegårshei
 • SLT koordinator

Ressursteam for skole

Tverrfaglig ressursteam for skole tilbyr tverrfaglig drøftingsmøter for barn det er knyttet uro/ bekymring til.

Faste medlemmer i teamet er:

 • PPT
 • Barneverntjenesten
 • Sykepleier i skolehelsetjenesten
 • Fysioterapeut
 • Rådgiver
 • Sosiallærer
 • Spes.ped.koordinator
 • Rektor
 • Andre kan delta hvis behov, f. eks. flyktningetjenesten

Teamet har fokus på tidlig innsats og forebyggende tiltak. Målet er at eleven skal få rask og effektiv hjelp og støtte når det er behov for det.

Det innhentes samtykke fra foreldre i forkant av møtet hvis foreldre/barn ikke selv kan delta.

Ressursteam for barnehage

Ressursteam for barn i barnehagealder tilbyr tverrfaglig drøftingsmøter til barnehager, ev. andre ansatte som møter barn i aktuell alder.

Det kan drøftes barn det er knyttet uro/ bekymring til.

 • Faste medlemmer i teamet er:
 • PPT
 • Barneverntjenesten
 • Helsesykepleier
 • Fysioterapeut
 • Spesialpedagog
 • Andre kan delta hvis behov, f. eks flyktning tjeneste

Teamet har fokus på tidlig innsats og forebyggende tiltak. Målet er at barn i barnehagealder skal få rask og effektiv hjelp og støtte når det er behov for det.

Barnehagen ev. andre ansatte, kan med samtykke fra barnets foresatte melde inn saker til drøfting.

Før en sak meldes til drøfting i ressursteam, skal barnehagen eller den som står som melder, ha gjennomført urosamtale på nivå 1? i BTI veilederen.  Det vil si at det er samarbeidet aktivt med barn og / eller foresatte for å finne en løsning. Barnets foresatte oppfordres alltid til å delta i drøftingsmøte.

Drøftingen skal bidra til at ansatte og foresatte får faglig veiledning og støtte i det videre arbeidet.  Det er et krav at saker skal drøftes i tverrfaglig ressursteam før det blir sendt en henvises til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste .)

Ansvarsgrupper

En ansvarsgruppe er sammensatt av personer som bidrar med tjenester eller annen hjelp til en pasient/bruker med behov for langvarige og sammensatte tjenester. Gruppen kan være et godt utgangspunkt for å utarbeide og følge opp individuell plan.

«Pasient og bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Vedkommende har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

Formålet med individuell plan (IP) er å bidra til at pasienten/brukeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen skal kartlegge pasientens/brukerens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder. Pasienten/brukeren har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal tilrettelegges for dette.

Overføringsmøter mellom barnehage og skole

I Vegårshei kommune omtales barn som går siste år i barnehagen som «femmere». Det skal etableres «femmergrupper» i alle barnehagene, og i «femmergruppa» skal det være særlig fokus på språklig og sosial kompetanse.

Det skal legge til rette for månedlige «femmertreff» på tvers av barnehagene. Målet er at «femmerne» skal bli kjent på tvers av barnehagene og som gruppe før de begynner på skolen. Ut på våren besøker alle «femmerne» SFO og elevene som går på 1. trinn på skolen.

En god sammenheng mellom barnehage og skole skal legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar det enkelte barns behov. Det er derfor viktig at skolen får god informasjon om hvert enkelt barn. Informasjonen skal si noe om barnets kompetanse, hva det kan, liker mestrer og hva det ev. trenger særskilt støtte til.

Alle barnehagene i Vegårshei kommune har ansvar for å fylle ut overgangsskjema for sine «femmere». Dette skjemaet overleveres skolen i en overgangssamtale mellom pedagogisk leder i barnehagen og lærer på 1. trinn i skolen.

Foresatte skal få innsyn og innflytelse på informasjonsutvekslingen, og må gi skriftlig samtykke til overføring av informasjon fra barnehagen til skolen.

Boligteam

Boligtema består av Folkehelsekoordinator/planrådgiver, Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning, Enhetsleder NAV og oppfølging, Enhetsleder Helse og omsorg, Saksbehandler Husbankens virkemidler. Teamet møtes en gang pr måned. Boligteam er pådriver for det boligsosiale arbeidet i Vegårshei kommune. Det er tverrfaglig sammensatt og medlemmene har oversikt over vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er særlig fokus på barnefamilier. Boligteam skal være med å sikre «rett bolig til rett innbygger».