Lover og forskrifter

Aktuelle lover og forskrifter som kan søkes opp på lovdata:

 • Barnehageloven
 • Opplæringslova
 • Opplæringslova, § 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø
 • Lov om barn og foreldre
 • Folkehelseloven
 • Helse – og omsorgstjenesteloven
 • Helsepersonalloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Barneloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Krisesenterloven
 • Forvaltningsloven

Barnekonvensjonen

Pakkeforløp psykisk helse barn og unge