Avløp - offentlige avløpsanlegg

Vi etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensete vannet ut i en resipient.
 
Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann.
 
Vi har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget, og rapporterer utslippsdata til Miljødirektoratet hvert år. Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.
 

Kriterier

Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan gjennom enkeltvedtak kreve rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Pris

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.

Betalingssatser

Klage

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Referanser

Kontaktinformasjon

Harald Mo
Sektorleder for samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 90 86 21 33