Skadedyr

Melde om rotteplage

Dersom du ønsker å melde fra om observerte rotter på offentlig/kommunal grunn (gjelder ikke egen eiendom), kan melding sendes til miljørettet helsevern. Informasjonen vil bli brukt i kommunens arbeid med skadedyrbekjempelse.

Spørsmål om skadedyr

Du finner mye informasjon om skadedyr på  Folkehelseinstituttets nettsider. Der finner du også veiledere om skadedyrkontroll. Folkehelseinstituttet har et tilbud kalt "Skadedyrtelefonen" der du kan stille alle slags spørsmål om skadedyr.

Huseiers ansvar

I følge forskrift om skadedyrbekjempelse, er det huseiers ansvar å både forebygge forekomst av skadedyr og å sette i verk nødvendige tiltak på egen eiendom dersom problemet oppstår. Dersom du som huseier selv ikke ønsker å drive med skadedyrbekjempelse, så har Folkehelseinstituttet en oversikt over godkjente skadedyrbekjempere på sine nettsider.

Forebyggende tiltak

Forebygging er det viktigste tiltaket mot skadedyr, og det kan ofte være enkle tiltak. Huseiere bør ta en runde rundt huset på høsten, for å sjekke at alle åpninger inn i huset er mus- og rottesikre. For å sikre et hus mot rotter, må alle åpninger større enn 12 mm tettes. Dersom alle åpninger som er større enn 6 mm sikres, vil også mus holdes ute. Rottene er gode til å klatre, og derfor må også åpninger høyt oppe på huset sikres.

Mye kan oppnås ved å holde det ryddig på og rundt egen eiendom. Nedfallsfrukt bør plukkes opp og en bør unngå å legge ut mat til hunder og katter. Dersom det er problemer med rotter og mus i området, bør man også unngå å legge ut fuglemat, fordi dette er god mat for disse skadedyrene. Vær også obs på at utlegging av fuglemat i seg selv kan tiltrekke seg skadedyr. Søppel og skrot, hageavfallshauger o.l. kan være flotte skjulesteder og yngleplasser for rotter. Matavfall bør oppbevares på en slik måte at ikke rotter (eller andre dyr) kan få tilgang til det.

Flere tiltak utendørs mot rotter:

 • Sørg for en frisone på minst 0,5 m rundt huset. Hold dette fritt for vegetasjon, hekker/busker/kratt og annet som rottene kan gjemme seg i/bak. Unngå særlig klatrevekster langs husveggen, ettersom rottene er svært dyktige klatrere og kan bruke dette til å komme seg inn i huset.
 • Sørg for at porter, dører, lufteluker, vinduer, særlig kjellervinduer ned mot bakken, er stengt eller er sikret mot rotter.
 • Det beste er om bakken inn mot husveggen har en hard overflate som asfalt, betongstein, heller eller liknende.
 • Tett igjen eventuelle sprekker/åpninger mellom bakken og husveggen/grunnmuren.
 • Garasjeporten kan utstyres med gummilist eller nylonbørste som hindrer rottene i å komme seg inn i garasjen.
 • Tett igjen rundt rørgjennomføringer og ventiler med sement eller annet egnet tetningsmiddel, og tett ventilåpninger med finmasket metallnett/-gitter eller liknende.
 • Tett igjen fuger mellom ulike bygningselementer slik at det ikke er noen åpninger større enn 5 mm. Vær særlig obs på overgangen mellom grunnmur og kledning, denne overgangen må tettes og sikres.
 • Luftspalter i vinduer kan også sikres med metallnett. NB! Husk at du fortsatt har behov for ventilasjon i huset!
 • Organisk materiale som må oppbevares utendørs, for eksempel ved, planker og andre bygningsmaterialer i tre, bør oppbevares en halv meter vekk fra husveggen, og helst litt opp fra bakken.
 • Søppel må sikres med tette gnagersikrede søppelbeholdere i metall eller hardplast. Sørg for at de er hele/intakte og at lokket er forsvarlig lukket igjen. Det må ikke bli liggende søppel tilgjengelig for rottene.

Flere tiltak innendørs mot rotter:

 • Kontroller avløpsrør. Slukene må være av metall og være korrekt montert og intakte. Rengjør sluket regelmessig og se til at det er vann i vannlåsen. Avløpsrør som er permanent fjernet f.eks. etter ombygging må sikres med tett lokk eller fylles med betong.
 • Sjekk regelmessig skjulte områder som krypkjellere, kjellerboder, loft osv. Ved oppbevaring av ting i slike rom er det viktig at du fortsatt har oversikten og kan inspisere vegger og hjørner.
 • Se til at alle åpninger rundt rørgjennomganger, kabler, ventilasjonsrør med mer er tette.

Bekjempelsesmetode

Det er veldig viktig at tiltak som iverksettes ikke medfører fare for andre, f.eks. må gift brukes på en slik måte at ikke andre dyr eller barn kan få i seg dette ved et uhell. Muse- og rottemidler kan skade både mennesker og miljøet hvis de ikke brukes forsvarlig. Det har derfor kommet nye nasjonale regler når det gjelder bruk av muse- og rottegift for privatpersoner. Les mer på Miljødirektoratets sider.

Ved utlegg av gift kan rotter i noen tilfeller flytte giften til et nytt ”matlager” for senere bruk. Da har huseier ikke lengre kontroll med hvor giften ligger, og det kan være en risiko for at andre dyr eller barn kan få i seg giften. Det er en risiko for at rotter som har fått i seg gift kan komme inn i hus og dø der. Det vil da oppstå en svært vond lukt i huset, og i noen tilfeller må man bryte opp bygnings-konstruksjonen for å få ut de døde dyrene.

Ved bruk av slagfeller oppnås lettere en oversikt over effekten av bekjempelsestiltaket, og risikoen for at andre dyr eller barn skal bli skadelidende reduseres. I de aller fleste tilfeller kan problemet løses ved hjelp av forebygging med opprydding og sikring, samt bruk av feller.