Tilskudd private veier

Vegårshei kommune yter tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av private veier, i henhold til gjeldende kommunal tilskuddsordning.

Det gis kun tilskudd til eiendommer med helårs bosetting.

Tilskuddsordning for sommer og vintervedlikehold av private veier

Punkt nr Bestemmelse
1 Det gis tilskudd med en fast pris pr.lm. veg og år samlet for sommer -og vintervedlikehold.
2 Tilskudd beregnes for hver bruker (eier/fester av eiendom) 1: forhold til det antall lm. veg han har å vedlikeholde. Det trekdps fra 200 im. som egenandel for hver fastboende bruker av vegen.
3 Der feiere brukere nytter en del av samme veg, fordeles slike fellestraceer på antall brukere. Deretter legges event*. til den veglengde den enkelte har alene. Herfra trekkes egenandel på 200 lm.
4 For tilskuddsberettigede veger for flere brukere må det for å få tilskudd velges en tillitsmann som event. tilskudd kan utbetales til. Tillitsmannen sender søknad for hele vegen.
5 Tilskuddsordningen gjelder for adkomst til helårsbolig: Det gis bare tilskudd til veg av en slik standard at den kan brøytes med bil eller traktor, og som til vanlig kan holdes åpen om vinteren
6 Førstegangsutbetaling av tilskudd blir etter søknad på fastsatt skjema. Senere utbetalinger skjer i henhold til disse opplysninger. Utbetaling 1. mai hvert år. Søkere/tillitsmenn plikter å gi opplysninger om endringer vedr. antall brukere etc. før denne dato.
7 Kommunestyret fastsetter tilskudd pr, lm, veg. Kommunestyret kan etter spesiell søknad gi tilskudd ut over disse bestemmelser ved f.eks. spesielle snøforhold, vedr. gamle og uføre m.v
8 Oppstår det tvil om betingelsene for tilskudd eller'om fordelingen av dette, avgjøres slike spørsmål av formannskapet.

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 37 17 02 13
Mobil 950 72 375