Tilskudd private veier

Vegårshei kommune yter tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av private veier, i henhold til gjeldende kommunal tilskuddsordning.

Det gis kun tilskudd til eiendommer med helårs bosetting.

Tilskuddsordning for sommer og vintervedlikehold av private veier

Tilskuddsordning for sommer og vintervedlikehold av private veger
Punkt nr Bestemmelse
1 Det gis tilskudd med en fast pris pr.lm. veg og år samlet for sommer -og vintervedlikehold.
2 Tilskudd beregnes for hver bruker (eier/fester av eiendom) i forhold til det antall lm. veg han har å vedlikeholde. Det trekkes fra 200 lm. som egenandel for hver fastboende bruker av vegen.
3 Der flere brukere nytter en del av samme veg, fordeles slike fellestraceer på antall brukere. Deretter legges eventuelt til den veglengde den enkelte har alene. Herfra trekkes egenandel på 200 lm.
4 For tilskuddsberettigede veger for flere brukere må det for å få tilskudd velges en tillitsmann som event. tilskudd kan utbetales til. Tillitsmannen sender søknad for hele vegen.
5 Tilskuddsordningen gjelder for adkomst til helårsbolig. Det gis bare tilskudd til veg av en slik standard at den kan brøytes med bil eller traktor, og som til vanlig kan holdes åpen om vinteren.
6 Førstegangsutbetaling av tilskudd blir etter søknad på fastsatt skjema. Senere utbetalinger skjer i henhold til disse opplysninger. Utbetaling 1. mai hvert år. Søkere/tillitsmenn plikter å gi opplysninger om endringer vedr. antall brukere etc. før denne dato.
7 Kommunestyret fastsetter tilskudd pr. lm. veg. Kommunestyret kan etter spesiell søknad gi tilskudd ut over disse bestemmelser ved f.eks. spesielle snøforhold, vedr. gamle og uføre m.v
8 Oppstår det tvil om betingelsene for tilskudd eller om fordelingen av dette, avgjøres slike spørsmål av formannskapet.