Kommunalt veinett

Enhet for teknisk drift og forvaltning har ansvaret for drift og vedlikehold av det kommunale vegnett som i dag omfatter ca 63 km veg fordelt over hele kommune. Tjenesten utføres delvis med egne ansatte og delvis ved bruk av kontraktører.

Ønsker du oversikt over det kommunale vegnett, bæreevne bl.a. i perioder med nedsatt bæreevne (teleløsing), eller opplysninger om brøyte- og strøfrekvenser, samt andre forhold som knytter seg til framkommelighet på det kommunale vegnett kan du ta kontakt med enheten.

Feil eller mangler ved veien?

Meld fra til oss når det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier.

Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler.

Telerestriksjoner

På grunn av teleløsning gjelder det aksellastrestriksjoner på de fleste kommunale veger og vegstrekninger. Dette kunngjøres særskilt i teleløsningsperioden. 

Veilys

Tilskudd til private veier

Kontaktinformasjon

Harald Mo
Sektorleder for samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 90 86 21 33
Teknisk vakt
Telefon 95 04 46 34
Mobil 95 04 46 34

Hverdager mellom kl. 15:00-08:00 samt helger/helligdager