Strømstøtte til frivillige organisasjoner: Ny frist 13.4.22

Nå kan frivillige organisasjoner søke om strømstøtte som følge av ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder blant annet for kommunene i Agder. Vegårshei kommune har fått tildelt 258 300 kr til fordeling. NB! Kort søknadsfrist.

Støtten beregnes på grunnlag av forbruk i desember og januar etter nasjonalt fastsatte satser. Ordningen gjelder i perioden desember 2021 - mars 2022

Følgende kan søke

  1. Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.
  2. Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
  3. Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker eller menighetshus som ikke har offentlig finansiering, der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.

Alle som søker må enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader. Utgiftene må kunne dokumenteres gjennom regning eller lignende.

Kommunale og kommunalt finansierte bygg og virksomheter og kommersielle virksomheter, kan ikke få tilskudd. Det er ikke anledning til å få dekket økte strømutgifter i private hjem.

Hvordan du kan søke

Send søknad til post@vegarshei.kommune.no  

NY frist: 13. april