Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under kr 275 000,- kan søke om redusert foreldrebetaling.

Hvem kan søke om å få gratis kjernetid?

Har du barn i barnehagen som er 2, 3, 4 eller 5 år, og har en samlet brutto årsinntekt under kr 642 700,- så kan du søke om gratis kjernetid. For barnehageåret 2024/2025 gjelder gratis kjernetid for barn født i 2019, 2020, 2021 og 2022.

Slik søker du

Du må sende elektronisk søknad på foresattportalen. Bruk Google Chrome som nettleser for at siden skal virke. 

Dersom du trenger veiledning til å søke om redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagen kan du få god hjelp ved å gå inn på Vigilo hjelpesenter. 

Søk om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Det kan søkes gjennom hele barnehageåret. Et vedtak om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt.

Skal du få innvilget redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid fra og med august måned, må du søke innen 10. juni.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette står ferdig utfylt i skattemelding. Eventuelle andre skattepliktige inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, skal oppgis i søknaden. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst tolv av de siste atten månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten der barnet er folkeregistret.

Hva slags dokumentasjon må leveres sammen med søknaden?

Siste skattemeldingen(er) skal legges ved som dokumentasjon. Har en person skattepliktig person- eller kapitalinntekt som ikke er registrert på skattemeldingen, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden. Dokumentasjon må vedlegges. Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen.

Dersom foresatte ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Kommunen tar imot søknader fra husholdninger der det er en vesentlig og varig endring i inntekt underveis i barnehageåret. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Hva skjer etter jeg har søkt?

Søknader blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistret. Vegårshei kommune skal behandle søknader om redusert foreldrebetaling for barn bosatt i Vegårshei kommune. Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret, men både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.

Har du spørsmål om redusert foreldrebetaling og eller gratis kjernetid, ta kontakt med barnehage- og skolefagligrådgiver