Serviceerklæring - et sett med felles forventninger

Serviceerklæringen - Vegårshei barnehage i PDF - format (PDF, 818 kB)

Hva kan du som forelder/foresatt forvente på vegne av ditt barn?

 • Barnet blir møtt med respekt og vennlighet av personalet hver dag, når det kommer, når det går og ved alle andre henvendelser. Barnet skal bli sett, hørt og verdsatt ut fra egne forutsetninger! 
 • Alle barn og foreldre blir invitert på besøk i barnehagen før plassen tas i bruk
 • Barnehagens ansatte tar hensyn til barnas individuelle behov. Barnas perspektiv skal være de ansattes felles fokus
 • Barn med spesielle behov får hjelp til et tilrettelagt tilbud, innenfor barnehagens ordinære rammer
 • Barnehagen skal tilrettelegge for å etablere vennskap mellom barna
 • Barnehagen har fulltidsplasser og deltidsplasser. Dette innebærer at alle ikke får deltatt på alt. Barnehagens motto er at hver enkelt barnehagedag skal inneholde spennende aktiviteter!
 • Alle barn får tilbud om å delta på spesielle arrangementer i barnehagen
 • Barnet skal selv være medvirkende i sin egen hverdag. Ungene skal ha innflytelse og medbestemmelse på sitt liv
 • Barnet skal siste året i barnehagen få delta på aktiviteter som forbereder til skolestart, og gjennom det utvikle en opplevelse av gruppetilhørighet

Hva kan du som forelder/foresatt forvente deg?

 • Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal gi et faglig godt tilbud til ditt barn
 • Alle blir møtt med respekt og vennlighet
 • Hver avdeling/gruppe har en pedagogisk leder
 • Barnehagen skal opptre støttende for foreldre i deres foreldre/foresattrolle
 • Foreldre/foresatte til barn med spesielle behov får råd og veiledning om hvordan tilbudet til barnet kan tilpasses. Andre faginstanser kan kontaktes med foreldrenes/foresattes samtykke
 • Barnehagens åpningstider er kl.07.00-16.30 alle hverdager. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag
 • Barnehagen er stengt fire sammenhengende uker om sommeren
 • Alle får mulighet til å møte barn og personale i barnehagen før plassen tas i bruk
 • Alle får god informasjon om barnehagens planer og opplegg, og om eventuelle endringer
 • Barnhagehverdagen skal være allsidig, og legge til rette for humor, lek og læring
 • Barnehagen skal bidra til et godt samarbeidsklima mellom hjem og barnehage
 • Barnehagen skal forsøke å legge til rette for at flest mulig foreldre/foresatte kan delta på arrangementer i barnehagen
 • Barna skal møte varme, omsorgsfulle voksne med god faglig bakgrunn og/eller erfaring
 • Barnehagen skal være ren og i forskriftsmessig stand, når barna kommer til barnehagen
 • Barnehagens uteområde skal være i forskriftsmessig stand
 • Alle får tilbud om samtaler med personalet. Samtaler gjennomføres hovedsakelig med ped.leder, men ved spesielt ønske kan annet personale delta. Alle henvendelser skal følges opp
 • Foreldrene/foresatte skal møte voksne i barnehagen som ser barnas behov, som kan formidle episoder fra barnehagedagen og som legger vekt på anerkjennelse og dialog
 • Foreldrene/foresatte får vite om sine muligheter til medvirkning gjennom samarbeidsutvalget (SU)
 • Alle foreldre/foresatte får tilbud om sosialt- og faglig samvær med personalet og andre foreldre/foresatte gjennom foreldremøter (minimum 1 møte i året), arrangementer i barnehagen, foreldrekaffe og lignende
 • Foreldrenes/foresattes innspill er en uvurderlig ressurs – engasjement fra foreldre/foresatte vil/skal alltid bli tatt imot på en positiv måte

Hva kan barnehagen forvente av deg som forelder/foresatt

 • Foreldrene/foresatte leser vedtektene for barnehagen
 • Foreldrene/foresatte overholder svarfrister
 • Foreldrene/foresatte betaler for barnehageplassen til rett tid
 • Foreldrene/foresatte sender melding om oppsigelse av plassen, flytting og adresseendring
 • Foreldrene/foresatte gir barnehagen nok og nødvendige informasjon om barnet.  (for eksempel helse, dagsform, endringer i familien m.m.)
 • Foreldrene/foresatte gir beskjed når barnet ikke kommer i barnehagen, eller er forsinket
 • Foreldrene/foresatte respekterer barnehagens åpningstid
 • Foreldrene/foresatte holder seg orientert om barnehagens pedagogiske planer og annet som formidles ved oppslag, i barnas hyller, i posten m.m.
 • Foreldrene/foresatte sier i fra til barnehagens personale når det er noe de reagerer på, både negative og positive tilbakemeldinger!
 • Foreldrene/foresatte tar kontakt med personalet når de bringer og henter barnet
 • Foreldrene/foresatte deltar på foreldremøter og kontaktmøter. Flott hvis foreldre/foresatte deltar på arrangementer i barnehagen (eks.sommerfest)
 • Foreldrene/foresatte passer på at ungene alltid har nok skifteklær og uteklær tilpasset den årstiden vi er inne i. Husk å merke klærne
 • Foreldrene/foresatte bidrar til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage
 • Barnet holdes hjemme når hun/han er syk. Unger som ikke kan være ute i løpet av en barnehagedag, må holdes hjemme. Barn med kroniske lidelser tar spesiell kontakt med barnehagen angående dette
 • Foreldrene/foresatte respekterer at barna i barnehagen er forskjellige, og at det ut fra det må tas ulike hensyn
 • Barnehagen må ha alltid ha en oppdatert telefonliste. Gi beskjed dersom dere får nytt telefonnummer
 • Hvis andre enn de dere har oppgitt skal hente barnet, må barnehagen ha beskjed

Kontakt

Vegårshei barnehage
Olstadveien 10, 4985 Vegårshei

Kontaktinformasjon til avdelingene og ansatte

Kontaktinformasjon

Avdeling Myra
E-post
Telefon 900 84 007
Avdeling Ubergsmoen
E-post
Telefon 900 84 307