Kommunens beredskapsansvar

Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.

Vegårshei kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner

Overordnet mål:
Skape trygghet for Vegårshei kommunes innbyggere med hensyn til liv, helse og eiendom.

Hovedmål:
Redusere sannsynligheten for at krisesituasjoner kan oppstå, håndtere krisesituasjoner og redusere konsekvenser av disse.

Delmål for reduksjon av sannsynlighet:
Redusere sannsynligheten for at krisesituasjoner kan oppstå og utvikle seg til omfattende katastrofer ved å:

  • Sørge for at risiko- og sårbarhetsanalysen er kjent i organisasjonen
  • Ivareta beredskapsmessige hensyn i alle kommunens planer, for på den måten å forhindre eller redusere muligheten til at krisesituasjoner kan oppstå
  • Ha øvet en oppdatert kriseledelse
  • Årlig å utarbeide en kompetanseplan for krise og beredskap

Delmål for reduksjon av konsekvenser:
Redusere konsekvenser av kriser når de er inntruffet:

  • Kriseledelsen blir etablert og fungerer effektivt
  • Nødvendig og tilstrekkelig med ressurser, både personellmessig og at materiell blir tildelt
  • Best mulig informasjon til ansatte, innbyggere og media gis til riktig tid
  • Yte hjelp og omsorg til personer som er berørt av krisesituasjonen
  • Evakuering og innkvartering skjer i henhold til plan etter behov
  • Utnytte samfunnets samlede ressurser gjennom god kommunikasjon og samarbeid med andre