Klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på?

  • vedtaket du har fått
  • innholdet på tjenesten du får

Klage på vedtaket

Har du fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Du kan klage ved å skrive et brev og sende det til koordinerende team.

Koordinerende team går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtaket ikke endres, sendes klagen med saksutredning videre til Statsforvalteren i Agder som avgjør saken.

Klage på innhold i tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Agder som gjør en vurdering av saken.

Les mer om klagegangen hos Statforvalteren. Får du medhold i klagen kan Stastforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Hjelp til å klage

Koordinerende team kan hjelpe deg med å utforme klagen.