Forskrift om rett til opphold i sykehjem - kriterier og ventelister

Vedtatt av Vegårshei kommunestyre 05.09.2017 med hjemmel i endring av pasient og brukerrettighetslovens §2-1 e første ledd samt  helse og omsorgstjenestelovens §3-2a første og andre ledd.

§ 1 Formål

Forskriften skal sikre den enkelte tjenestemottaker forutsigbarhet og åpenhet rundt kriterier for tildeling og ventelister samt styrke rettigheter for tjenestemottakere. Forskriften skal tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da.

§ 2 Virkeområde

Opphold i sykehjem.
Forskriften skal omfatte tjenestemottakere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor det vurderes at vedkommende med forsvarlige tjenester kan bo i egen bolig i påvente av langtidsopphold.

§ 3 Definisjoner

Langtidsopphold sykehjem; Opphold uten sluttdato/tidsubegrenset opphold der pasientens helsetilstand og behov for helse- og omsorgstjenester gjør at det ikke er sannsynlig at vedkommende kan flytte hjem eller få  tilbud om lavere grad av helse- og omsorgstjenester.

Opphold i sykehjem er vanligvis et tjenestetilbud beregnet på eldre pasienter. Forskriften er derfor innrettet mot eldre tjenestemottakere og sykehjem. Plikten til å utarbeide kommunale kriterier avgrenses til langtidsopphold.

§ 4 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass

Langtidsopphold i sykehjem er for pasienter som har store behov for medisinsk oppfølging og omfattende døgnkontinuerlig helse- og omsorgstjenester.

Tildeling av langtidsopphold i sykehjem baseres på en grundig vurdering av søkers behov sett opp mot tjenestetilbudet som kan gis av hjemmetjenesten og søkers sosiale og familiære nettverk.

Følgende forhold må være utredet om søker før langtidsopphold vurderes på bakgrunn av:

 • Pleie- og omsorgsbehovet
 • Søkers eget ønske om langtidsopphold
 • Svikt i egenomsorg på grunn av demens
 •  
 • Andre relevante tiltak er gjennomført/vurdert:
  • Tilrettelegging i hjemmet
  • Hverdagsrehabilitering
  • Trygghetsskapende tiltak; trygghetsalarm og velferdsteknologi
  • Dagtilbud eller andre sosial støttetiltak
  • Øke omfang hjemmetjenester
  • Omsorgsbolig
  • Tidsbegrenset opphold i institusjon, korttids- eller rulleringsopphold
 • Familieforhold og nettverk
 • Oppdatert pasient- og brukerinformasjon fra kommunens helse- og omsorgstjeneste som yter tjeneste til søker
 • Oppdaterte helseopplysninger fra fastlege/spesialisthelsetjeneste

Langtidsopphold i sykehjem er primært for tjenestemottakere som på grunn av kroniske lidelser har hyppige akutte innleggelser på sykehus, på korttidsopphold eller ofte benytter legevakt. Kravet er at tilbudet som gis skal være forsvarlig og at hjemmebaserte tjenester må være prøvd ut først.
Vurderingen vil bli gjort i samarbeid med søker og evt pårørende.

Når det er hensiktsmessig, legges det til rette for at pårørende skal kunne oppholde seg sammen med sine nærmeste.

§ 5 Kriterier for venteliste

Søker som oppfyller kommunens kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme har rett til vedtak. Kommunen skal ha en oversikt over de pasienter med vedtak som står på venteliste.
Venteliste på sykehjemsplass er ikke en prioriteringsliste, ved ledig plass skal den med størst behov ha fortrinnsrett.

 

Klagen sendes tjenestekontoret innen 4 uker hvor klagen vil bli behandlet. Dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framkommer i vedtaket.

§ 7 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2017