Kulturminneplan

Vegårshei kommune er i ferd med å lage en kulturminneplan. Det er en forventning fra Regjeringen at kommunene registrerer og verdisetter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven. Det oppfordres at alle kommuner lager en kulturminneplan innen 2019.

Hva er en kulturminneplan?

En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortiden og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtiden. En kommunedelplan for kulturminner vil sette kulturminner og kulturmiljø på den politiske dagsorden og bør bli innarbeidet i større deler av kommunens virksomhet, fra plan- og byggesak, til eiendomsforvaltning, skole og undervisning, næring, samferdsel m.m. Kulturminneplanen blir også en viktig kunnskapsgrunnlag for konsekvensutredninger i arealplanleggingen (kommuneplanen og reguleringsplaner).  

Planprogram

Den 4.4.2017 har kommunestyret i Vegårshei kommune vedtatt planprogrammet for kulturminneplanen for Vegårshei. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkning. Hvem som skal utføre planarbeidet og framdriftsplan for arbeidet inngår også.

 

Status med planarbeid

Kommunedelplanen for kulturminner i Vegårshei kommune skal være vedtatt senest samtidig med kommuneplanen som revideres i 2019.