Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er vedtatt i alle åtte kommuner som berøres av denne nye veien. På Vegårshei har kommunestyret vedtatt planen den 24.9.2019.
 

Plandokumenter (vedtatt)

Plankart E18 Dørdal - Grimstad (strekning som berører Vegårshei) (PDF, 9 MB)
Link til øvrige dokumenter (andre deler av strekningen og utredninger i forbindelse med planarbeid)
 

Gjennomført som interkommunalt plansamarbeid

meld. 25 På rett vei – reformer i veisektoren fikk Nye Veier ansvaret for å legge frem forslag til planprogram og kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. Dette har vært et pilotprosjekt for Nye Veier. Tidlig i 2017 besluttet Aust-Agder og Telemark fylkeskommuner, de berørte kommunene og Nye Veier å gjennomføre arbeidet med kommunedelplan som et interkommunalt plansamarbeid, ref § 9 i plan- og bygningsloven. Et slikt plansamarbeid er nytt i veisektoren i Norge. Planarbeidet har omfattet Bamble, Kragerø, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. 

Styret for det interkommunale plansamarbeidet

Styret for det interkommunale plansamarbeidet ble konstituert 1. mars 2018 og har bestått av: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør, styreleder, ordfører Jone Blikra, Kragerø, nestleder, ordfører Inger Løite, Gjerstad, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand, ordfører Hallgeir Kjeldal, Bamble, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad, varaordfører Terje Eikin, Arendal og ordfører Kirsten Helen Myhren, Vegårshei. I styremøtet 28. september ble det vedtatt at Vegårshei kommune skal innlemmes i plansamarbeidet. 

Hva er en kommunedelplan (KDP)?

KDP avgrenser planområdet og framtidig E18-trasé som skal utredes nærmere. KDP for strekningen viser hovedløsningene for valg av kryss, bru og tunnel. I forbindelse med KDP er det utarbeidet en konsekvensutredning for å legge til rette for valg av den mest samfunnsøkonomiske lønnsomme korridoren. Arbeidet med KDP startet med formelt varsel om oppstart av planarbeidet mai 2018. KDP ble lagt ut til offentlig ettersyn i juni 2019 med mulighet for å komme med innspill. KDP har vært behandlet i de åtte involverte kommunene.Etter disse vedtakene kan man starte opp arbeid med reguleringsplaner for utforming av selve veilinjen. I denne fasen vil det avklares i detalj hvilke eiendommer som blir berørt og hvilke bygg som må innløses. Forslaget til planprogram ble behandlet i januar 2019. I et interkommunalt plansamarbeid er det den enkelte kommune skal vedta KDP. 

Veien videre

Arbeidet med utbygging av ny E18 fra Dørdal til Grimstad går inn i neste fase som er utarbeidelse av reguleringsplaner, sikre finansiering og prioritering for utbygging. For Vegårshei (sammen med nabokommuner) starter videre prosess med en reguleringsplan i løpet av 2020