Endring og utvidelse reguleringsplan Ufsvatn

I tråd med lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 er det den 17.6.20 på veiene av grunneier varslet om oppstart av arbeid med utvidelse og endring av reguleringsplan Ufsvatn gnr 10 bnr 3 i Vegårshei kommune. Det gjelder blant annet utvidelse av campingområdet med omtrent 20 campingplasser og økning av antall hyttetomter inntil 6 nye tomter. 

Varslingsbrev datert 17.6.2020 er sendt ut til berørte parter og naboer. Frist for å komme med innspill til planarbeid var 10.08.2020 (utgått).

Følgende innspill har kommet inn etter varsling om oppstart: 

Agder Fylkeskommune (PDF, 389 kB)
Fylkesmannen i Agder (PDF, 123 kB)
Norges Vassdrag- og Energidirektoratet (PDF, 770 kB)
RTA (PDF, 329 kB)
nabo (grunneier) (PDF, 299 kB)
Hytteeier (Ufsvatn) (PDF, 279 kB)

Øvrige dokumenter: 
Varslingsbrev (17.6.2020) (PDF, 556 kB)
Planavgrensning: vedlegg til varslingsbrev (PDF, 390 kB)
 

Planleggende firma er AT Skog:
Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte Mona Gundersen (AT Skog) på tlf 957 94 342.

epost mg@atskog.no

Link til gjeldende reguleringsplan