Høring: Endring og utvidelse reguleringsplan Ufsvatn. frist 27.5.21

Kommunestyret i Vegårshei kommune har i politisk sak 21/17 den 13.04.2021 vedtatt å legge forslag til endring av reguleringsplan for Ufsvatn, datert 06.04.2020, ut til offentlig ettersyn jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-10. Høringsfristen er 27.5.2021.

Høringsbrev datert 14.4.2021 er sendt ut til berørte parter og naboer. 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn frem til 27. mai 2021.
Merknader kan sendes til:
post@vegarshei.kommune.no

Høringsdokumenter datert 06.04.2021: 

Høringsutkast plankart reguleringsplan Ufsvatn  (PDF, 3 MB)
Høringsutkast planbestemmelser reguleringsplan Ufsvatn  (PDF, 183 kB)
Høringsutkast planbeskrivelse reguleringsplan Ufsvatn  (PDF, 962 kB)

 

Følgende innspill har kommet inn etter varsling om oppstart (juni 2020): 

Agder Fylkeskommune (PDF, 389 kB)
Fylkesmannen i Agder (PDF, 123 kB)
Norges Vassdrag- og Energidirektoratet (PDF, 770 kB)
RTA (PDF, 329 kB)
nabo (grunneier) (PDF, 299 kB)
Hytteeier (Ufsvatn) (PDF, 279 kB)

Øvrige dokumenter: 
Varslingsbrev (17.6.2020) (PDF, 556 kB)
Planavgrensning: vedlegg til varslingsbrev (PDF, 390 kB)
 

Planleggende firma er AT Skog: Mona Gundersen (AT Skog) på tlf 957 94 342. epost mg@atskog.no
Saksbehandler Vegårshei kommune: Chantal van der Linden

Link til gjeldende reguleringsplan (FØR endring)

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver for samfunnsplanlegging og folkehelse
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716