Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad

 

Planprogram vedtatt den 23.1.2019


Planprogram og silingsrapport har vært ute på offentlig ettersyn og høring i seks uker i perioden 31.10.2018-14.12.2018. Samtidig ble det varslet planoppstart i Vegårshei med utleggelsen av planprogram. Planprogrammet er vedtatt den 23.1.2019

Vedtatt planprogram (klikk på denne linken)
 

Link til Nye Veier AS sin hjemmeside med informasjon om planlegging av ny E18 mellom Dørdal og Grimstad.
 

Fristen har nå gått ut og dette er innspillet som (kommunestyret i) Vegårshei kommune har sendt til Nye Veier AS:

Bakgrunn for prosess med ny E18 Dørdal-Grimstad

Nye Veier har fått oppdrag fra Stortinget å utarbeide kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. De berørte kommunene inngår i et interkommunalt plansamarbeid for begge strekningene. Det pågår planarbeid med sikte på at kommunedelplan vedtas i kommunene som inngår i plansamarbeidet innen sommeren 2019.

Foreslått planområde i planprogrammet inneholder flere mulige korridorer som utredes videre i perioden fram til sommer 2019. En av disse korridorene berører Vegårshei sørøst i kommune ved (deler av) Vierli, Rossåvann, Krokvann, Langevann, Uvann, Rundholt. Sommer (juni) 2018 velges det en korridor som skal jobbes videre med i en reguleringsplan (deltaljert plan) som legger til rette for utbygging av ny vei etterpå. 

Nye Veier har ansvar for utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad til firefelts motorvei. Formålet med ny E18 er å:

  • Binde sammen regionene
  • Utvikle bo- og arbeidsmarkedet til regionen
  • Sikre gode rammebetingelser for næringslivet
  • Redusere reisetiden
  • Øke trafikksikkerheten

Prosess og medvirkning 

Befolkningen inviteres til å medvirke!  Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei,Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier og deres rådgivere, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter. Asplan Viak/Rambøll er Nye Veiers rådgiver i første fase av planleggingen av ny firefelts E18 mellom Dørdal og Grimstad.

Prosjektet har som ambisjon å drive frem en effektiv og åpen planprosess hvor vi skal legge til rette for medvirkning. Medvirkning betyr at vi inviterer befolkningen og alle interessentgrupper til å komme med innspill og synspunkter som kan ha betydning for valg av fremtidig veitrasé for E18 gjennom regionen.

Prosjektet har derfor opprettet en egen medvirkningsportal. Denne portalen er en informasjonskanal for deg og en lyttepost for oss. Dette hjelper oss til å treffe informerte valg. Medvirkningsportalen er en ny måte for prosjektet å innhente innspill digitalt og kartfestet. Dette gjør at vi kan få mer spesifikke innspill som kan ha betydning for fremtidig veitrasé.

Informasjon om prosjektet, status, og medvirkning (klikk på denne linken)