Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad: vedtatt 24.9.2019

Kommunestyret har behandlet saken i møte 24.09.2019 sak 19/84

Votering Enstemmig

Kommunestyret vedtak/innstilling:

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Dørdal – Grimstad, med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og KU-sammenstillingsrapport datert 4.9.2019, vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-15 første ledd.

Plankoordinator sender kommunedelplanen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige myndigheter når den er vedtatt i alle kommunene, jfr. Plan- og bygningsloven §11-15 annet ledd.
 

Plandokumentene som er vedtatt:

Plankart (delstrekning som berører Vegårshei)
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
KU-sammenstillingsrapport

 

Vedlegg til plandokumentene / utredninger

 

Bakgrunn for prosess med ny E18 Dørdal-Grimstad

Nye Veier har fått oppdrag fra Stortinget å utarbeide kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. De berørte kommunene inngår i et interkommunalt plansamarbeid for begge strekningene. Det pågår planarbeid med sikte på at kommunedelplan vedtas i kommunene som inngår i plansamarbeidet innen sommeren 2019.

Foreslått planområde i planprogrammet inneholder flere mulige korridorer som utredes videre i perioden fram til sommer 2019. En av disse korridorene berører Vegårshei sørøst i kommune ved (deler av) Vierli, Rossåvann, Krokvann, Langevann, Uvann, Rundholt. Sommer (juni) 2018 velges det en korridor som skal jobbes videre med i en reguleringsplan (deltaljert plan) som legger til rette for utbygging av ny vei etterpå. 

Nye Veier har ansvar for utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad til firefelts motorvei. Formålet med ny E18 er å:

  • Binde sammen regionene
  • Utvikle bo- og arbeidsmarkedet til regionen
  • Sikre gode rammebetingelser for næringslivet
  • Redusere reisetiden
  • Øke trafikksikkerheten