Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad: videre framdrift og status

E18 planforslag har vært ut på høring fram til slutten av mai 2019. I høringsperioden kom Fylkesmannen, Fylkeskommune og noen andre etater med innsigelser på planen. Disse innsigelsene må være avklart / løst først, før planforslaget kan behandles videre. Styret i det interkommunale plansamarbeidet (= 8 ordførere) har i det siste styremøtet før sommeren (den 26.06.2019) vedtatt følgende:

 

Styret i det interkommunale plansamarbeidet ber Nye veier sende over korrigert utkast til plandokumenter til kvalitetssikring. De siste endringene som er kommet frem i innsigelsesmøter og siste innspill fra kommunene må være med i oversendelsen.

- Tilbakemelding (fra kommunene) -må sendes Nye veier innen 15. august.
- Vegårshei og Risør må avklare trasévalg innen 22. august.
- Det vil bli innkalt til et nytt styremøte 27. august for å gjennomgå gjenstående endringer.
- Dersom alt er klart vil da styret be Nye veier om å sende kommunedelplanen til sluttbehandling i hver enkelt kommune i styremøte 12. september.

Det betyr at det skal fattes vedtak i hver enkelt kommune (også på Vegårshei) etter 12. september (dato ikke satt ennå).

 

Nå etter høringsperioden er det kun Nye Veiers anbefalte løsning som ligger i det justerte planforslaget (klikk på linken), men det er også en mulighet med kryss på Kroktjenn (som har vært på høring) og som nå er det kommunene Risør og Vegårshei må ta stilling til innen 22. august.

 

Siste Version av plandokumentene (drøftet i styremøte den 26.6) ligger under denne linken 

 

Hva gjelder områder på Vegårshei som kan berøres av ny E18:

I høringsutkastet ble det vist 2 traseer:

- en trase (vest) med kryssløsning ved Barlinddalen som berører områdene ved Eksjø, Nattvann, Lynrotheia (Aas / Vierli)

- en trase (øst) med kryssløsning ved Kroktjenn som berører områdene ved Nattvann, Lynrotheia (Aas / Vierli)

 

Den vestre traseen er den som Nye Veier (og Tvedestrand kommune) anbefaler/foretrekker.

Den østre traseen er den som Vegårshei kommune foretrekker (den som unngår Eksjø), som omtalt i 

 

I siste styremøte før sommeren har Vegårshei kommune (v/ordføreren) kommet med noen krav / forutsetninger for optimalisering av vestre (anbefalt av NV) veilinje:  

 


 

Vedlegg til plandokumentene / utredninger

 

Bakgrunn for prosess med ny E18 Dørdal-Grimstad

Nye Veier har fått oppdrag fra Stortinget å utarbeide kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. De berørte kommunene inngår i et interkommunalt plansamarbeid for begge strekningene. Det pågår planarbeid med sikte på at kommunedelplan vedtas i kommunene som inngår i plansamarbeidet innen sommeren 2019.

Foreslått planområde i planprogrammet inneholder flere mulige korridorer som utredes videre i perioden fram til sommer 2019. En av disse korridorene berører Vegårshei sørøst i kommune ved (deler av) Vierli, Rossåvann, Krokvann, Langevann, Uvann, Rundholt. Sommer (juni) 2018 velges det en korridor som skal jobbes videre med i en reguleringsplan (deltaljert plan) som legger til rette for utbygging av ny vei etterpå. 

Nye Veier har ansvar for utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad til firefelts motorvei. Formålet med ny E18 er å:

  • Binde sammen regionene
  • Utvikle bo- og arbeidsmarkedet til regionen
  • Sikre gode rammebetingelser for næringslivet
  • Redusere reisetiden
  • Øke trafikksikkerheten

 

Informasjon om prosjektet, status, og medvirkning (klikk på denne linken)