Mindre endring reguleringsplan Mauråsen: vedtatt 11.2.20

Som følge av overdragelse av eiendom med gnr/bnr 43/57 fra kommunen til et privat selskap, er det gjennomført en formålsendring fra tjenesteyttingsformål til kombinert formål: ‘tjenesteyting / bolig / forretning / kontor’.

Endringer er vedtatt av planutvalget den 11.2.20 i sak 20/5.

Vedtak og saksframlegg med endringer ligger her:

saksframlegg og vedtak mindre endringer reguleringsplan Mauråsen (PDF, 2 MB)


Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt man har mottatt underretning om vedtaket.

En eventuell klage skal sendes til: post@vegarshei.kommune.no

eller til: Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei