Reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram: frist 14. oktober

Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020. 

Med dette varsler Nye Veier oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Samtidig som varsel av oppstart, legges planprogram ut på høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.

Det skal utarbeides reguleringsplan for strekningen Dørdal – Tvedestrand. Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.

Det oppfordres til å komme med innspill via prosjektets medvirkningsportal. Innspill til oppstart av planarbeid og/eller planprogram formidles via Nye Veier sin hjemmeside (klikk på lenken).

Høringsutkast planprogram for ny reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand

Kart for varsel om oppstart. (JPG, 4 MB)

Frist for innsending av innspill er 14.10.2020.

Innspill til planarbeidet kan alternativt sendes som brev til

COWI AS v/Heidi Bergom,
Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss

eller e-post til hebe@cowi.com.

Innspill merkes E18 Dørdal – Tvedestrand.

For å sikre god medvirkning og informasjon vil Nye Veier invitere til informasjonsmøter og dialogmøter med grunneiere, naboer, organisasjoner, næringsliv og andre interessenter i hver enkelt kommune. Tid og sted for møter vil varsles særskilt.

Det ble avholdt digitalt folkemøte den 23. september

Opptak fra folkemøte kan ses her: https://www.nyeveier.no/arrangementer/digitale-folkemoter/digitalt-folkemote-om-ny-e18-dordal-tvedestrand-23-9-20-kl-18-00-19-30/


Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved:

COWI v/ Heidi Bergom, hebe@cowi.com / mobil 994 30 393
Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390

 

Andre relevante linker eller dokumenter

Link til video av møte i underutvalgene den 26.8.2020: https://youtu.be/h2OJ9RGQ3ig