Reguleringsplan E18 Tvedestrand - Bamble

Styremøte 17.2.2021: opptak og dokumenter


Styret i det interkommunale plansamarbeid for E18 Tvedestrand-Bamble hadde møte den 17. februar.

Link til videoopptak styremøte 17.2.21

I møtet hadde Statsforvalteren v/ Ingunn Løvdal (miljøverndirektør) et viktig innlegg med forventninger i forhold til videre planprosess: 

Statesforvalterens innlegg i styremøtet 17.2.21 (PDF, 125 kB)

 

Felles innspill fra kommunene til Nye Veier (12.1.2021)  

 

Kommunene har kommet med et felles innspill som styret i det interkommunale plansamarbeidet for ny E18 har tatt opp i styremøtet den 13.1.2021. I dokumentet kommer også fram hva Vegårshei spesielt er opptatt av. 

Dokument: felles innspill fra kommunene til Nye Veier (12.1.2021) (DOCX, 24 kB)

Nye Veier tar med kommunenes innspill i videre planarbeid og vil utrede flere alternativer som har blitt etterspurt av flere kommuner. Det er helt nødvendig å få utredet / synliggjort flere vei-alternativer og konsekvenser av de forskjellige alternativene før endelig valgt veilinje og -løsning kan legges ut på høring i løpet av mars 2021.

For Vegårshei er det området øst for Eksjø og ved grensen med Tvedestrand ved Blautmyr / Lyngrotheia / Hallandsheia som har mest fokus. I begge to områder har vi spilt inn at vi vil få utredet tunnelløsning i tillegg til veiløsningen som Nye Veier jobber med nå (uten tunnel). Tvedestrand kommune har spilt inn det samme for Hallandsheia-området.  

For øvrig er en god kryssløsning mot Moland (Barlindalen, rett over kommunegrense i Risør) veldig viktig for Vegårshei: den blir det nærmeste krysset (fra Myra) til E18.  

I disse kartutsnittene vises foreløpig veilinje (under arbeid) i de tre områdene som er viktig for Vegårshei: 

Kartutsnitt for områdene ved Eksjø, Lyngrotheia og krysset ved Barlinddalen  (PDF, 970 kB)

I tillegg til felles innspill fra kommunene, har planutvalget på Vegårshei kommet med følgende vedtak (signal) den 12.1.2021: 

Planutvalgets vedtak (signal) 12.1.2021 (PDF, 400 kB)


Bakgrunn, prosess og møteprotokoller       
     
Det utarbeides reguleringsplan for strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

Mer informasjon om prosjektet og prosessen er tilgjengelig her:  https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

Direkte link til plankartet

Lenke til møteprotokoller (styremøter og underutvalgsmøter)


Oppstart av planarbeid og vedtatt planprogram

På slutten av august 2020 har Nye Veier varslet oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Samtidig som varsel av oppstart ble planprogrammet lagt ut på høring. Fristen for innsending av merknader til planprogram og varsel om oppstart var 14.oktober. Det har kommet inn over 150 innspill til planarbeidet.

Link til sammendrag av merknader ved oppstart (PDF, 726 kB)

Innspill fra Vegårshei kommune til videre planarbeid (PDF, 682 kB)
Tilleggsinnspill Vegårshei kommune (PDF, 576 kB)

Vedtatt planprogram (4.11.2020)

Den 4.11.2020 har styret i det interkommunale plansamarbeid for reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand vedtatt planprogrammet. 

Protokoll styremøte 4.1..2020 inkl. vedtak om planprogram (DOCX, 87 kB)

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.

Det ble avholdt digitalt folkemøte den 23. september

Opptak fra folkemøte kan ses her: https://www.nyeveier.no/arrangementer/digitale-folkemoter/digitalt-folkemote-om-ny-e18-dordal-tvedestrand-23-9-20-kl-18-00-19-30/


Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved:

COWI v/ Heidi Bergom, hebe@cowi.com / mobil 994 30 393
Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390