Reguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble

Nye Veier har startet arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Dette arbeidet skal gi mer kunnskap om veistandard, lokalisering, landskap og miljø før selve reguleringsplanprosessen videreføres.

Verdioptimaliseringen omfatter tre deloppgaver:

  1. Vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei.
  2. Verdianalyse av eksisterende reguleringsplanforslag.
  3. Behandle merknader og innsigelser til eksisterende reguleringsplanforslag.

Verdioptimaliseringen skal gi et bedre grunnlag for å kunne holde prosjektet innenfor de økonomiske rammene i den vedtatte bompengeproposisjonen Prop. 70 S (2020–2021) for finansiering av ny E18 Tvedestrand-Bamble. I tillegg skal hensyn til landskap og miljø vektlegges sterkere.

Når verdioptimaliseringen er avsluttet, tas arbeidet med detaljreguleringen opp igjen.

Den 29.4.2022 var det et (utvidet) styremøte hvor Nye Veier AS og planleggende firma Sweco orienterte om statusen, verdioptimaliseringen og prosessen videre. Linken til Styremøte E18, 29.4.2022

Informasjon om prosjektet, status og planprosessen ligger på Nye Veier sine nettsider:
Nye Veier AS: Reguleringsplan E18 Tvedestrand - Bamble

Kontaktinformasjon

Kjetil Torp
Ordfører (KRF)
E-post
Telefon +47 95 06 63 18