Varsel om oppstart: endring og utvidelse reguleringsplan Ufsvatn

I tråd med lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det på veiene av grunneier med dette varslet om oppstart av arbeid med utvidelse og endring av reguleringsplan Ufsvatn gnr 10 bnr 3 i Vegårshei kommune. Det gjelder blant annet utvidelse av campingområdet med omtrent 20 campingplasser og økning av antall hyttetomter inntil 6 nye tomter. 

Varslingsbrev datert 17.6.2020 er sendt ut til berørte parter og naboer. Frist for å komme med innspill til planarbeid må sendes innen 10.08.2020.

Varslingsbrev (17.6.2020) (PDF, 556 kB)
Planavgrensning: vedlegg til varslingsbrev (PDF, 390 kB)

Planleggende firma er AT Skog som ønsker at de som har interesser i området og meninger om hva som er viktig å ta hensyn til, gir innspill om dette. Kommentarer/ merknader til planarbeidet skal sendes skriftlig til

AT- skog AS
Klokkarhamaren 6
3870 Fyresdal

eller på e-post mg@atskog.no
innen 10.08.2020.

Kopi kan sendes til Vegårshei kommune på e-post post@vegarshei.kommune.no eller til
Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei.

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte Mona Gundersen (AT Skog) på tlf 957 94 342.

Link til gjeldende reguleringsplan