Vedtatt: Mindre endring reguleringsplan Ubergsmoen

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-14 har planutvalget i Vegårshei vedtatt noen mindre endringer av reguleringsplan for Ubergsmoen

Vedtatte endringer gjelder: 

1. Utvidelse av en boligtomt (ved eiendom med gnr/bnr 48/61): omdisponering av 500m2 LNF-formål til boligformål

2. Bortfall av bestemmelsesområde for ‘‘midlertidig anlegg- og riggområde (ANL1 - ANL2) rundt ny gang- og sykkelbro’’

3. Bortfall av hensynssone landbruk (H510) og tilhørende bestemmelser med særlige hensyn til pelsdyranleggene på Ubergsmoen

De vedtatte planendringene og de innkomne uttalelsene omtales i saksframlegget (klikk på linken) (PDF, 2 MB) som er behandlet i planutvalgsmøtet den 16.3.2021.