Ny gang- og sykkelvei langs FV 414 strekning Fjellheim - Vegårshei kirke

Agder fylkeskommune starter anlegget med bygging av ny gang og sykkelveg langs fv. 414 på strekningen Fjellheim-Vegårshei kirke, i Vegårshei kommune. 

Det er inngått kontrakt med Knut Haugsjå AS om bygging av ny gang og sykkelveg.
Ny gang og sykkelvei skal ligge parallelt med vestsiden av dagens fylkesveg, med en lav betongellipse som skille mellom sykkelveg og kjøreveg. I tillegg skal det etableres to nye busslommer i krysset ved Kongevegen. Eksisterende bru ved Søglebekk skal fjernes og erstattes med rør.

Vegårshei kommune skal bygge nytt VA -anlegg i gang og sykkelvegtraseen.
Arbeidet vil pågår gjennom vinteren 2020 og sluttføres sommeren 2021. Det vil bli en del sprengning langs vegen, i tillegg til annet anleggsarbeid.

Agder fylkeskommune oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn til arbeidet som pågår langs vegen. Dette for å unngå ulykker under vegarbeid. Arbeidet vil bli skiltet med arbeidsvarsling. Det vil være stort fokus på sikkerhet, i forhold til myke trafikanter, under byggingen av anlegget.

Det må påregnes redusert fremkommelighet i perioder. Ved spørsmål kontakt byggeleder Caryne Ndenzako, mobil 417 70 595 eller prosjektleder Siri Vevstad, mobil 918 61 699.