Kommunedirektør

Kommunedirektøren er øverste administrative leder for de ansatte i kommune og bindeleddet mellom administrasjonen og politikerne.

Kommunedirektøren skal:

  • sørge for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer og at det er tilstrekkelig internkontroll
  • påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at politiske vedtak blir gjennomført

Lover og regler