Sektorene

Vegårshei kommune har en flat struktur med tre enheter og med støttefunksjoner innen økonomi og organisasjon direkte under kommunedirektøren.

Organisasjon og økonomi

Organisasjonsstøtte og økonomi er ingen egen enhet, men er plassert direkte under kommunedirektøren og er ansvarlige for sentrale stab og støttetjenester.

Interne tjenester

 • Økonomi - herunder budsjettoppfølging og bistand til budsjettering
 • Regnskap - herunder regnskapsoppfølging, kommunal innkreving
 • Lønn
 • Personal, HR og organisasjonsarbeid
 • Arkivtjeneste, postekspedering m.m.
 • Systemansvar/utvikling sak- /arkivsystem
 • Politisk møtesekretariat
 • Informasjonssikkerhet

Eksterne tjenester

 • Publikumsrettede tjenester som nettside og facebook
 • Valgsekretariat (Stortings - og kommunestyrevalg)

Leder

Ole Petter Skjævestad

Sektor for helse og mestring

Seksjonen er ansvarlig for:

 

Seksjon institusjon

 • Vegårshei bo- og omsorgssenter
 • Kjøkken på bo- og omsorgssenter

Seksjonsleder: Åse Namsvatn Bjørkholt (VBO) og Christine Ask Jørgensen (kjøkken)

Seksjon hjemmebaserte tjenester

 • Hjemmesykepleie
 • Omsorgsboligene
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand i hjemmet
 • Dagsenter

Seksjonsleder: Åse Namsvatn Bjørkholt

Seksjon friskhet og mestring

 • Helsehuset (legekontor, fysioterapi, helsesykepleier og jordmor)
 • Ergoterapi og hjelpemidler
 • Psykiske helsetjenester og rus
 • Flyktningtjeneste
 • NAV Vegårshei
 • Husbankens virkemidler
 • Habiliteringstjenesten (Klokkartunet)
 • Boveiledertjeneste

Seksjonsleder: Christine Ask Jørgensen

Sektorleder

Thorben Frøitland

Sektor for oppvekst

Sektoren har ansvar for:

 • Barnehagefaglig og skolefaglig rådgivning
 • Spesiell hjelp i barnehager
 • Barnehagemyndighet

Vegårshei barnehage

Barnehagen består av to avdelinger, en i Myra og en på Ubergsmoen.

Seksjonsleder og styrer: Linda Hommelsgård

Vegårshei skole og SFO, voksenopplæring

Seksjonsleder og rektor: Raine Alvestad

Barnehagemyndighet

Barnehagemyndigheten er en lokal myndighet for kommunale og private barnehager. Den skal tilse at samfunnets krav og brukernes rettigheter blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Stillingen er knyttet til myndighetsområde barnehage og organisatorisk plassert under kommunedirektør. 

Konsulent: Berit Hauge-Valle

Sektorleder

Hildegunn Myre Dale

Sektor for samfunn og infrastruktur

Sektoren er ansvarlig for:

Seksjon samfunn

 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Trafikksikkerhet
 • Salg av boligtomter og næringstomter
 • Spillemidler (anlegg og områder for idrett og friluftsliv)
 • Byggesak
 • Utslippstillatelse for avløpsvann
 • Planarbeid
 • Folkehelse
 • Bibliotek og kultur
 • Næring
 • Klima
 • Miljø og forurensningssaker
 • Skog- og landbruksforvaltning
 • Vilt- og fiskeforvaltning
 • Friluftsliv
 • Utviklingsprosjekter

Seksjon infrastruktur

 • Kommunale bygg og eiendommer, herunder kommunale utleieboliger og omsorgs-/trygdeboliger
 • Renhold og vaskeritjenester
 • Kommunale veier og plasser
 • Vannforsyning og avløp
 • Brann og redning (i regi av ØABV, Østre Agder Brannvesen)
 • Renovasjon (i regi av RTA, Risør- og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS)
 • Investeringsprosjekter

Sektorleder

Harald Mo