Kontrollutvalget

Møteplan og sakspapirer

Det er VETAKS (Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS) som ivaretar sekretariatsfunksjonen for Vegårshei kontrollutvalg.

Du finner oversikt over medlemmene, møtedokumenter og rapporter på VETAKS sin nettside.

Møtedatoer kontrollutvalget

Møtekalenderen

Retningslinjer for kontrollutvalget (PDF, 700 kB) 

Kontrollutvalgets sammensetning

Kontrollutvalget består av fem medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskapet, medlemmer og varamedlemmer av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet (Jfr. Kommunelovens § 10a) og ansatte i kommunen. For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg.

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar

Det er viktig å presisere at kontrollutvalget ikke er kommunens klageorgan.

Kontrollutvalget skal sørge for tilsyn med med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Bestemmelsene  om kontrollutvalget finnes i kommunelovens § 23.

Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum.