Kontrolluvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å før løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen i kommunen (kommunelovens § 77). Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Kontrollutvalget består av tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskapet, medlemmer og varamedlemmer av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet (Jfr. Kommunelovens § 10a) og ansatte i kommunen. For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg.

Det er viktig å presisere at kontrollutvalget ikke er kommunens klageorgan.

Møteplan og sakspapirer

Det er Temark, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, som ivaretar sekretariatsfunksjonen for Vegårshei kontrollutvalg.

Du finner oversikt over medlemmene, møtedokumenter og rapporter på Temark sin nettside.