Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som etter kommuneloven § 25 og Hovedavtalen (som er inngått mellom partene i arbeidslivet).

Hovedavtalens intensjon er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene (arbeidsgiver og ansatte). Gjennom avtalen er det lagt til grunn et prinsipp om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt finner hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for medbestemmelse.

Administrasjonsutvalgets oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

Utvalget skal prioritere arbeidet med:

  • Arbeidsgiverpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
  • Personalpolitiske retningslinjer for kommunens virksomhet
  • Rammer, reglement og retningslinjer for administrasjonen sin operative personalfunksjon
  • Mål og rammer for kommunen sin opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
  • Arbeidsmiljø - helse, miljø og sikkerhet

Medlemmer

Utvalget består av medlemmene i formannskapet og tre medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerorganisasjonene.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget
Fast/vara Parti Navn
Fast/leder KRF Kjetil Torp (ordfører)
Fast SP Arild Flaten
Fast SP Katrine S. Aas
Fast AP Arne Lindtveit
Fast H Chantal van der Linden
Fast Udtanningsforbundet Bengt Adeler
Fast Fagforbundet Kine Lorenzen
Fast Delta Berit N. Kristiansen
Vara KRF /SP Are Garthus
Vara KRF /SP Yngve Bjorvatten
Vara KRF /SP Tone M. Songedal
Vara KRF /SP Alfhild Kristensen
Vara KRF /SP Svein Flaten
Vara KRF /SP Torvild Selås
Vara AP/H Grete Stebekk
Vara AP/H Sigmund Lindtveit
Vara AP/H Runar Skuggevik
Vara Sykepleierforbundet/Utdanningsforbundet Linda Myre
Vara Fagforbundet Lisbeth S. Åsnes
Vara Delta Irene Myre

 

Møter og saksdokumenter

Retningslinjer for administrasjonsutvalget (PDF, 574 kB)