Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som etter kommuneloven § 25 og Hovedavtalen (som er inngått mellom partene i arbeidslivet).

Hovedavtalens intensjon er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene (arbeidsgiver og ansatte). Gjennom avtalen er det lagt til grunn et prinsipp om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt finner hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for medbestemmelse.

Administrasjonsutvalgets oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

Utvalget skal prioritere arbeidet med:

  • Arbeidsgiverpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
  • Personalpolitiske retningslinjer for kommunens virksomhet
  • Rammer, reglement og retningslinjer for administrasjonen sin operative personalfunksjon
  • Mål og rammer for kommunen sin opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
  • Arbeidsmiljø - helse, miljø og sikkerhet

Medlemmer

Utvalget består av medlemmene i formannskapet og tre medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerorganisasjonene.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Kjetil Torp
Ordfører (KRF)
E-post
Telefon 95 06 63 18