Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som etter kommuneloven § 25 og Hovedavtalen (som er inngått mellom partene i arbeidslivet).

Hovedavtalens intensjon er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene (arbeidsgiver og ansatte). Gjennom avtalen er det lagt til grunn et prinsipp om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt finner hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for medbestemmelse.

Administrasjonsutvalgets oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

Utvalget skal prioritere arbeidet med:

  • Arbeidsgiverpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
  • Personalpolitiske retningslinjer for kommunens virksomhet
  • Rammer, reglement og retningslinjer for administrasjonen sin operative personalfunksjon
  • Mål og rammer for kommunen sin opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
  • Arbeidsmiljø - helse, miljø og sikkerhet

Medlemmer

Utvalget består av medlemmene i formannskapet og tre medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerorganisasjonene.

Administrasjonsutvalget
Fast/vara Parti Navn
Fast/leder SP Kirsten Helen Myren (ordfører)
Fast AP John Geir Smeland (varaordfører)
Fast AP Tone Barbro Loftesnes
Fast AP Tallak Bakken
Fast KRF Kjetil Torp
Fast KRF Tone Ufsvatn Bjørnstad
Fast H Stian Mo Færsnes
Fast Udtanningsforbundet Bengt Adeler
Fast Fagforbundet Kine Lorenzen
Fast Delta Anne Helene E. Baarøy
Vara SP/AP Ragnar Ettestøl
Vara SP/AP Jan Terje Lindtveit
Vara KRF Marit S. Henriksen
Vara KRF Lars Simonstad
Vara H/FRP Ingunn Landberg
Vara H/FRP Nils Mjåvatn
Vara Sykepleierforbundet/Utdanningsforbundet Synnøve Solberg
Vara Fagforbundet Åshild Hartvigsen
Vara Delta Berit Hauge Valle

 

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Kjetil Torp
Ordfører
E-post
Mobil 950 66 318