Planutvalget

Det er formannskapet som har funksjonen som planutvalg i kommunen.

mannskapet har fem medlemmer. I perioden 2023-27 er de fordelt slik; Krf 1, Høyre 1,  Sp 2, og Ap 1.

Formannskapet/planutvalget/adm.utvalg/valgstyre - Faste medlemmer

Formannskapet/planutvalget/adm.utvalg/valgstyre - Faste medlemmer
Parti Navn
KRF Kjetil Torp (Ordfører)
SP Arild Flaten
SP Katrine S. Aas
AP Arne Lindtveit
H Chantal van der Linden

 

Formannskapet/planutvalget/valgstyre - varamedlemmer

Formannskapet/planutvalget/valgstyre - varamedlemmer
Parti Vara nr. Navn
KRF/SP 1 Are Garthus
KRF/SP 2 Yngve Bjorvatten
KRF/SP 3 Tone Myre Songedal
KRF/SP 4 Alfhild Kristensen
KRF/SP 5 Svein Flaten
KRF/SP 6 Torvild Selås
AP/H 1 Grete Stebekk
AP/H 2 Sigmund Lindtveit
AP/H 3 Runar Skuggevik

 

Utvalget avholder møter i hht. fastlagt møteplan. I saker der utvalget finner det nødvendig legges det inn tid til befaringer. Planutvalgets oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

Planutvalget har delegert myndighet til å fatte avgjørelser etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), på følgende områder:

  • vedta mindre endringer i kommuneplanen (§11-17)- fastsette planprogram i forbindelse med mindre revisjoner av kommuneplanen(§11-13, 2. ledd), samt for reguleringsplaner med vesentlige virkninger (§12-9, 3.ledd)
  • vedta mindre reguleringsplaner når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens
  •  arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret
  •  (§ 12-12, 2. ledd)
  • vedta mindre endringer i reguleringsplan og/eller vedta utfyllinger innenfor
  •  hovedtrekkene i reguleringsplanen (§ 12-14, 2. ledd)
  • vedta midlertidig forbud mot tiltak (kapittel 13)
  • behandle klagesaker i vedtak etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling som underinstans, der vedtaket i første omgang er fattet av administrasjonen i henhold til delegert myndighet eller av utvalget selv.

Planutvalget er i tillegg ”sparringspartner” overfor administrasjonen ved utarbeidelse og
behandling av planer etter loven.

Møter og saksdokumenter

Retningslinjer for planutvalget (PDF, 568 kB)