Planutvalget

Det er formannskapet som har funksjonen som planutvalg i kommunen.

Utvalget avholder møter i hht. fastlagt møteplan. I saker der utvalget finner det nødvendig legges det inn tid til befaringer. Planutvalgets oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

Planutvalget har delegert myndighet til å fatte avgjørelser etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), på følgende områder:

  • vedta mindre endringer i kommuneplanen (§11-17)- fastsette planprogram i forbindelse med mindre revisjoner av kommuneplanen(§11-13, 2. ledd), samt for reguleringsplaner med vesentlige virkninger (§12-9, 3.ledd)
  • vedta mindre reguleringsplaner når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens
  •  arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret
  •  (§ 12-12, 2. ledd)
  • vedta mindre endringer i reguleringsplan og/eller vedta utfyllinger innenfor
  •  hovedtrekkene i reguleringsplanen (§ 12-14, 2. ledd)
  • vedta midlertidig forbud mot tiltak (kapittel 13)
  • behandle klagesaker i vedtak etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling som underinstans, der vedtaket i første omgang er fattet av administrasjonen i henhold til delegert myndighet eller av utvalget selv.

Planutvalget er i tillegg ”sparringspartner” overfor administrasjonen ved utarbeidelse og
behandling av planer etter loven.

Faste medlemmer i planutvalget

Formannskapet/planutvalget - Faste medlemmer
Parti Navn
KRF Kjetil Torp (Ordfører)
KRF Tone Ufsvatn Bjørnstad
H Gunn Olsen (Varaordfører)
SP Kirsten Helen Myren
AP Birger L. Bakken

 

Varamedlemmer til planutvalget

Formannskapet/planutvalget/valgstyre - varamedlemmer
Parti Vara nr. Navn
KRF/H 1 Vidar Oland
KRF/H 2 Are Garthus
KRF/H 3 Carolina Moland
KRF/H 4 Mona Olea Ramsdal
KRF/H 5 Simen Hommelsgård
SP 1 Jan Terje Lindtveit
SP 2 Ragnar Ettestøl
SP 3 Odd Bjarne Myhre
AP 1 Hannelore K. Skeimo
AP 2 Raine Alvestad
AP 3 Onar Kjetil Baarøy

 

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Kjetil Torp
Ordfører
E-post
Mobil 950 66 318
Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308