Postliste og innsyn

Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet. Via eInnsyn får du lett tilgang til opplysninger om kommunale dokumenter. Her finner du journalopplysninger til inn - og utgående post og interne notater som er offentlige. 

 Søk i eInnsyn

Veiledning - slik bestiller du innsyn i et dokument via eInnsyn. 

I postlista kan du bestille innsyn rett fra det aktuelle dokumentet, og innsynsbegjæringen kommer rett til saksbehandler. Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig,  helst innen tre arbeidsdager. Dersom du får avslag på innsynskravet skal kommunen vise til lovhjemmel som er grunnlaget for avslaget. Postlista inneholder post som er eldre enn tre dager

Hva finner du i eInnsyn - postlista?

 • Post til og fra kommunen og interne dokumenter som er mer enn tre dager gamle
 • Post tilbake til juni 2019

 

Det er saksbehandler som behandler innsynsbegjæringen.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er eldre enn det du finner på postlista må du ta kontakt på post@vegarshei.kommune.no. Det samme gjelder for dokumenter fra andre fagområder som ikke er publisert i postlista. 

Hva finner du ikke i eInnsyn - postlista

 • journalopplysninger knyttet til dokumenter som arkiveres i kommunen sine mange fagsystem. Dette gjelder først og fremst arkiv knyttet til personer, som for eksempel klientarkiv og pasientarkiv i helse og omsorg.
 • en del arkivdeler i sentralarkivet som i stor grad inneholder sensitiv informasjon er også utelatt fra postlista. Dette gjelder elevarkiv grunnskole, barnehagearkiv og personalarkiv.
 • I saker om ansettelse finner du ikke informasjon før etter søknadsfristen er gått ut. Ansettelse skjer i fagsystem og arkivverdig dokumenter blir overført arkiv først etter søknadsfristen er ute
 • Dokumenter fra før 03.06.2019
 • Vi har ikke åpnet for å publisere tekstdokumenter direkte på postlista enda (fulltekstpublisering), men er i prosess med å fulltekstpublisere fra enkelte arkivdeler.

Politisk møtekalender

eInnsyn - møtekalender politiske utvalg 
Gjelder det møter før juni 2019 må du ta kontakt på post@vegarshei.kommune.no

Dokumenter om egen eiendom

Via lenken under finner du dokumenter som gjelder din eiendom via vår løsning DocTorg. Du må logge deg inn med MinID

Min eiendom  - via DocTorg

Partsinnsyn

Forvaltningsloven gir deg mulighet til å be om innsyn i “egne saker”.  Ønsker du innsyn i egne saker, ber vi deg om å ta kontakt med postmottak i Vegårshei kommune per e-post eller telefon. NB! Ikke send sensitive opplysninger per epost. Saksbehandlingstid er “uten ugrunnet opphold” (inntil 3 uker).

Arkiv og innsyn

I følge arkivlova § 6 er alle offentlige organ pålagt å ha arkiv. Kommunale arkiv skal dokumentere den politiske og den administrative saksbehandlingen og vedtakene i kommunen.

Postmottaket er ansvarlig for åpning, journalføring og fordeling av daglig korrespondanse (vanlig post, digitale forsendelser og e-post). Postmottaket sammen med saksbehandlerne, skal oppbevare og på en effektiv måte gjenfinne og tilgjengeliggjøre informasjon. Rutiner og regler som gjelder for arkivarbeidet i Vegårshei kommune er samlet i kommunens arkivplan.

Offentlighet og meroffentlighet

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Unntak skal være hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis. Dette kalles meroffentlighet.  

Innsynsbegjæring fra andre system/eldre dokument skal være skriftlig og skal minimum inneholde:

 • Saksnummer og dokumentnummer
 • Dokumentdato
 • Sakstittel
 • Dokumenttittel
 • Saksbehandler (initialer)
 • Navn, adresse, telefon til den som ber om innsyn

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal avgjøres så snart som mulig. Loven sier "uten ugrunnet opphold". Det vil si samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Om du ikke har mottatt svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen mottok kravet, kan du regne det som et avslag

Klage

Hvis du får avslag på innsynskravet ditt, skal kommunen vise til den lovhjemmel som er grunnlaget for avslag. Kommunen skal opplyse om muligheten for å klage og klagefrist. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har og klagerett dersom du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I klagebehandlingen kan Fylkesmannen avgjøre at dokumentet skal gjøres kjent, helt eller delvis, etter regelen om merinnsyn.

Referanser