Fiber- bredbåndsutbygging

I 2014 ble det opprettet en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Ordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og tildeling skjer etter søknad fra kommunene.

Vegårshei kommunestyre nedsatte en fiberkomite våren 2014, og har siden da jobbet aktivt for utbygging av bredbånd i kommunen vår.

Fiber komitee perioden 2020-2023

 • Ordfører Kjetil Torp(prosjektleder)
 • Jan Terje Lindtveit
 • Steinar Sunde

Det har vært søkt midler fra Nkom hvert år, noe som har gitt uttelling. I tillegg har Aust-Agder fylkeskommune bidratt med midler i enkelte utbygginger. Fra 2019 ble det bestemt at også kommunen må bidra, normalt med tilsvarende finansieringsbidrag som fylket.

Ved utlysning av prosjekter er utlysningsteksten teknologinøytral, selv om fiber er å foretrekke. Hittil har samtlige prosjekter i Vegårshei blitt bygd ut med fiber, og det er Telenor som har vunnet alle utbyggingene så langt.

Områder som er utbygd pr januar 2021:

 • Ubergsmoen
 • Fjordbygda
 • Haukenes
 • Romundstad
 • Espeland
 • Mjåvatn
 • Lauve
 • Ettestøl
 • Moland
 • Myresletta
 • Øytjenn
 • Vegerstøl
 • Hommelgård
 • Ås

I tillegg kommer følgende områder som er bygd ut på kommersiell basis:

 • Sentrumsområdet i Myra
 • Ljøstad
 • Selåsvatn

Kommende utbyggingsprosjekt

Det vi jobber med nå er området som strekker seg fra Kvisli/Takserås, via Bjorvatten til Såget (Ljøstadvann), og hele Nærestad krets til grensa mot Risør. Området har 91 helårsboliger og er rent geografisk det største utbyggingsområdet vi har tatt fatt på. Prosjektet er helt avhengig av stor oppslutning for at det skal være mulig å realisere. Det er gitt tilsagn om store statlige tilskudd, og også Agder Fylkeskommune og Vegårshei Kommune bidrar. Det er Afiber som bygger ut, og leverer tjenester gjennom Altibox.

Offensiv målsetting

Vegårshei kommune har et ambisiøst mål om bredbåndstilbud til alle våre innbyggere, og vil fortsette å jobbe aktivt for utbygging i kommunen vår.  Dersom vi lykkes med utbygging av prosjektet som er omtalt ovenfor er det kun områdene Ormshammer, Ufsvatn, Kil, Løvnes, Rausandmoen og Øygardslia, samt en håndfull enkelthusstander, som er uten fiber. Fiberkomiteen vil gjøre sitt ytterste for at det skal bli et godt bredbåndstilbud også for disse områdene.

Det digitale Agder

Kommunen får bistand til arbeidet av Det Digitale Agder (DDA). DDA er et samarbeidsprosjekt der alle kommunene og Agder fylkeskommune deltar.

Visjonen i dette prosjektet er å oppfylle ”den digitale allemannsretten” og regjeringens mål om at alle skal ha tilknytning til et framtidsretta bredbåndsnett.

Satsingen sees i sammenheng med det å gjøre innbyggerne klare til å ta i bruk nye samhandlingsarenaer. Samarbeid og kommunikasjon med både skole, helsevesen, NAV og andre offentlige kontor - baserer seg etter hvert på kommunikasjon via bredbånd.