Kartdata

Situasjonskart

Situasjonskart i forbindelse med bygging, seksjonering eller andre tiltak, er gjerne et kopiutsnitt av kommunens tekniske kart i målestokk 1:1000 eller 1:500 med 1 meters ekvidistanse. Slike situasjonskart kan du få ved henvendelse til oppmålingsenheten, eller ved å bruke vår kartløsning på internett.

Kart til byggeprosjekter, anlegg og reguleringsplaner

Du trenger kartdata til større byggeprosjekter, anlegg av veier  eller utarbeidelse av reguleringsplaner.

Kartdata kan leveres på ulike format (sosi, dxf, dwg, shape). Slike kartdata er belagt med rettigheter, og rettighetene må kjøpes. 
Ta kontakt med våre forhandlere hvis du trenger kart i slike format.

Vær oppmerksom på at våre kartdata kan inneholde feil og mangler, og kommunen er ikke ansvarlig for følgeskader av feil kartdata.

Oversikt over reguleringsplaner

Rettighetsfrie kart

Enkeltpresentasjoner som du kan lage fra vår kartløsning på internet (utskrifter, georefererte jpg-filer, plott eller skjermdump), og som ikke skal benyttes i annen kommersiell sammenheng enn å reklamere geografisk for egen virksomhet, regnes som  rettighetsfrie (CC - Creative Commons by-sa 3.0). Kartene kan brukes fritt både som de fremkommer, og til videre bearbeiding.

Vegårshei kommunes kartløsning.

Koordinatsystem og høydegrunnlag

Koordinatsystemet i vårt kartverk er EUREF_89, sone 32. Høydegrunnlaget er NN1954.

Hvem har ansvar for kart?

Oppmålingsansvarlige i kommunen har ansvaret for de kommunale tekniske kartene i målestokk 1:1000 eller større.

Statens kartverk har ansvaret for oversiktskart i målestokk 1:50.000 (N50) og 'økonomisk kartverk' i målestokk 1:5000 (N5).