Målebrev

Hva er målebrev?

Målebrev er et dokument som viser bekreftede eiendomsgrenser.

Hvis du eier en eiendom som det ikke er målebrev på (fradelt før ca.1966) og det er usikkerhet om grensene, eller grensene ikke er skikkelig merket i marken, kan det være lønnsomt å forlange kart- og oppmålingsforretning over eiendommen.

Vi vil da innkalle eier og alle eiere av naboeiendommer til grensegang i marken. Grensene blir bekreftet av samtlige parter ved undertegning på markprotokollen, som er utformet som en avtale mellom partene. Varige grensemerker blir nedsatt der det er mulig, og grensene nøyaktig innmålt og avsatt på kart. Deretter skrives det et målebrev over eiendommen, med bekreftede grenser.

Det kan lages målebrev over hele eiendommen eller enkelte grensestrekninger.

Hvordan bestiller jeg en kart- og oppmålingsforretning?

For å bestille kart- og oppmålingsforretning må du sende et rekvisisjonsskjema til kommunen.

Rekvisisjonen underskrives av grunneier.

Trenger du kopier av tinglyste dokumenter?

Dersom du trenger kopier av eldre tinglyste dokumenter (f.eks. skylddelingsforretninger med grensebeskrivelse), kan dette bestilles hos Statens kartverk ved å sende inn et bestillingsskjema. Leveringstiden er ca. 1 uke.

Bestilling av eldre tinglyste dokumenter.

Dersom du har tinglysingsdatoen for dokumentet du vil ha, og det er tinglyst før 1951, kan du lete det frem på Digitalarkivet. Har du i tillegg dagboknummeret til dokument, er det enklere å finne frem.

Hva koster det?

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune