Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger (per 1.1.2024) ekskl. mva:

Gebyrregulativ : 1. etablering av marikkelenhet per 01.01.2023
1. ETABLERING AV MATRIKKELENHET GEBYR EKSKL. MVA
a. Etablering av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg
areal fra 0 – 100 m² (inkludert punktfeste) 12 000,-
areal fra 101 – 500 m² 16 200,-
areal fra 501 – 2000 m² 19 300,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt dekar. 1500,-
areal fra 4001 m² – økning pr. påbegynt dekar. 500,-
areal fra 10001 m² – økning pr. påbegynt dekar. 100,-
Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 90% av satsene for den 4. t.o.m. den 10. tomten, og 80% av satsene f.o.m. den 11. tomten.
b. Etablering av grunneiendom uten oppmåling (registreringsbrev).
Kan brukes på hele selvstendige frittliggende teiger. (Gebyret gjelder også for matrikulering av umatrikulert grunn uten merking og oppmåling. Jfr. Matr.l. §34 og forskriftens §40) 4400,-
c. Oppmåling av uteareal på eierseksjon brukes punkt 1a
Beløpet er pr eierseksjon som har tilleggsareal.
d. Festegrunn som skal bli grunneiendom.
Der målebrev foreligger brukes gebyr for 2 dekar tomt med 75 % reduksjon. Der det er punktfeste eller ikke er målebrev brukes pkt. 1a. Ved overgang fra punktfeste til festegrunn med definert areal brukes 1a.
e. Etablering av anleggseiendom
Gebyr som for opprettelse av grunneiendom. Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate.
areal fra 0 – 2000 m2 40 400,-
areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt dekar. 5000,-
f. Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr: 6700,-
g. Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr etter henholdsvis 1.a, 1.b, 1.e eller 1.f. + 3300,-
i. Større landbrukseiendommer ol
Større landbrukseiendommer og liknende (over 100 da) som ikke skal utbygges kan slippe oppmåling og merking. Det er en forutsetning at grensene er klare i marka og på kart. Det kan også være mulig å merke og måle bare det som er uklart. (forskr. § 42) Arbeidet faktureres etter medgått tid. Minstegebyr : gebyr for en tomt på 2 dekar etter 1.a
Gebyrregulativ: 2. avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
2. AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises eller saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1. a-i.
Gebyrregulativ : 3. Grensejustering
3. GRENSEJUSTERING GEBYR EKSKL. MVA
a. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering
areal fra 0 – 250 m² 5300,-
areal fra 251 – 500 m² 9700,-
b. Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate 16 200,- + 70 kr/m²
Gebyrregulativ: 4. arealoverføring
4. AREALOVERFØRING GEBYR EKSKL. MVA
a. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Satser som i 1a.
b. Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.
Ved areal opp til 500 m2 25 900- + 60 kr/m²
For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt 1.e. med et påslag på 30%.
Gebyrregulativ 5: Klarlegging av eksisterende grenser (tidligere koordinatorbestemt)
5. KLARLEGGING EKSISTERENDE GRENSE: TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GEBYR EKSKL. MVA
Dette gjelder klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning
For inntil 2 punkt kr 4.600,-
For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr 700,-
Gebyrregulativ 6: Klarlegging av eksisterende grense (tidligere IKKE koordinatorbestemt)
6. KLARLEGGING EKSISTERENDE GRENSE: IKKE TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GEBYR EKSKL. MVA
Dette gjelder klarlegging av eksisterende grense der grensen IKKE tidligere er koordinatorbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkt 7800,-
For overskytende grensepunkt, pr. punkt 2000,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn etter pkt. 1.
Gebyrregulativ: 7. registrering av privat grenseavtale
7. REGISTRERING AV PRIVAT GRENSEAVTALE
Gebyr fastsettes etter medgått tid.
Gebyrregulativ 8. Matrikkelføring for andre
8. MATRIKKELFØRING FOR ANDRE.
Matrikkelføring for vegvesenet, jordskifteretten, domstolene og andre faktureres etter medgått tid. Minimumsgebyr er på 25 % av tomt på 2 dekar etter 1.a.
Gebyrregulativ: 9. Urimelig gebyr
9. URIMELIG GEBYR
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan enhetssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
Gebyrregulativ: 10. Utstedelse av matrikkelbrev
10. UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV GEBYR EKSKL. MVA
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen (Satsene endres etter at Statens Kartverk har kunngjort nye maksimalsatser)
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,-
Gebyrregulativ: 11. Timepris
11. TIMEPRIS GEBYR EKSKL. MVA
For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen kr 1200,-
Gebyrregulativ: 12. Betalingstidspunkt
12. BETALINGSTIDSPUNKT
Som hovedregel kreves gebyret etterskuddsvis.
Gebyrregulativ: 13. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
13. FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
Gebyrregulativ: 14. Seksjonering og reseksjonering
14. SEKSJONERING OG RESEKSJONERING
Gebyr fastsettes etter medgått tid. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time. Timepris er som angitt i pkt 11.
Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon Jfr. gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt. 1.1.5, samt pkt. 1.17 (utstedelse av matrikkelbrev).
Avbrudd Dersom en sak blir trukket før den blir fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har hatt.
Gebyrregulativ: 15. Kartdatapriser
15. KARTDATAPRISER
Prisene følger priskalkulatoren som er vedtatt i Geovekst-samarbeidet der kommunen er part.
Gebyrregulativ: 16. Tinglysingsgebyr
16. TINGLYSINGSGEBYR Pris ekskl. mva.
Tinglysingsgebyr matrikkelbrev 540,-/585,-
Tinglysingsgebyr skjøte 585,-
Gebyrregulativ: 17. Klageadgang og -behandling
17. KLAGEADGANG OG KLAGEBEHANDLING
Fastsatt gebyr etter matrikkelloven kan påklages, etter bestemmelser om klage/omgjøring av enkeltvedtak i forvaltningslovens kap. VI. Kommunens særskilte klageutvalg sluttbehandler eventuelle klager i Vegårshei kommune.

Annet:

Det gjøres oppmerksom på at Vegårshei kommune har fastsatt Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Vegårshei kommune, Aust-Agder.

Det henvises til Lovdata for nærmere info om denne loven.