Varsling om oppstart av planarbeid: reguleringsplan Eidet

Det kunngjøres med dette oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Eidet iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Frist for å komme med innspill til planarbeid er 13.08.2021.

Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende hyttefelt med nye
tomter, men også gi mulighet for tilleggsareal til eksisterende tomter. I tillegg planlegges det et nytt område i vest. Den 30.6.21 er etater, hytteeiere, naboer og andre berørte parter varslet gjennom et varslingsbrev og tilhørende kart av området: 

- Varslingsbrev: oppstart av planarbeid reguleringsplan Eidet (PDF, 76 kB)

- Planområdet (kart) (PDF, 290 kB)

- Oversiktskart (PDF, 451 kB)

- Planinitiativ (PDF, 3 MB)

- Referat oppstartsmøte (PDF, 150 kB) 

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 13.08.21 til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: emls@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. as., v/ Ellen M L Sines, tlf 99 59 03 26, e-post: emls@staerk.no.

Eksisterende hytteeiere oppfordres til å ta kontakt direkte med grunneier Olav Aas for innspill og diskusjon om areal som grenser til eksisterende tomter og tilleggsareal. Epost olav.aas@brownells.no, tlf 91 12 22 29.