Parkering for forflytningshemmede

Hvem kan søke?

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har:

  • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
  • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Slik søker du

Fyll ut og send til Vegårshei legekontor:

Kun på- og avstigning hvis du ikke har tillatelse

Hvis du ikke har tillatelse til å stå på parkeringsplass for forflytningshemmede, har du nå kun lov til å stanse for på- og avstigning. Du har ikke anledning til å forlate bilen. Bestemmelsen gjelder både for offentlige og private parkeringsplasser. 

Lover og regler

Parkeringsforskriften kap. 6