Serviceerklæring - Kortitdsopphold

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 1.1 og § 4.1).

Hva er hjemmesykepleie?

Korttidsopphold i institusjon gir tilbud til personer som har behov for tidsbegrensede tiltak på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Hensikten med oppholdet kan være behandlingstiltak, rehabilitering og opptrening, kartlegging av funksjonsnivå, lindrende omsorg eller avlastning for pårørende.

Korttidsoppholdet skal ha et klart definert mål, og tildeles når dette antas å være den beste måte å oppnå hensikten med oppholdet på.

Korttidsopphold tilbys ved Vegårshei bo- og omsorgssenter (VBO)

Tjenestens innhold

Bo- og omsorgssenteret tilpasser hjelpen til den enkelte ut fra faglige vurderinger og i samråd med pasient og pårørende.  Innholdet i tjenesten blir drøftet med pasient og pårørende under innkomstsamtale og oppfølgingssamtaler.

Vi tilbyr:

 • opphold i enkeltrom
 • råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebyggelse av den
 • opprettholdelse av ferdigheter for å ivareta egen helse
 • tilpasning av hjelpemidler
 • legetjeneste
 • medikamenthåndtering
 • laboratorietjeneste
 • omsorg og pleie
 • tilrettelegging for tannbehandling
 • støtte og veiledning til pårørende
 • ernæringstiltak

Dette kan du forvente av oss

 • Vi møter deg på en respektfull måte
 • Du blir tildelt primærkontakt
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Formålet med oppholdet skal være klart definert og skal prege hele oppholdet og tjenestetilbudet
 • Vi utarbeider en tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du deltar aktivt i behandlingstiltakene og gjør det du kan klare selv
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du godtar at hjelpemidler blir tilpasset og benyttet

Brukermedvirkning

Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg.  Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.  

Samtykke

Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.

Pårørende

Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått og på hvordan tjenestene gis.

Klage på tjenesten gjøres til enhetsleder for Helse- og omsorg i Vegårshei kommune

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder tlf. 37 01 74 91

Gjeldende lovverk