Serviceerklæring - Hjemmehjelp

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 1.1 og § 4.1).

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp/praktisk bistand er nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål. Personer (uansett alder) som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp.

Tjenesten er delvis finansiert ved egenbetaling, og satsene beregnes etter husstandens samlede inntekt. Egenbetalingssatsene fastsettes av kommunestyret.

Tjenesten kan også gis som praktisk bistand – opplæring, og som et avlastningstiltak i gitt tilfeller – det er tjenestekontoret som gjør disse vurderingene.

Tjenestens innhold

Etter en individuell vurdering av tjenestemottakers funksjonsnivå, kan følgende tjenester være aktuelle:

 • Hjelp til rengjøring av kjøkken, stue (oppholdsrom), soverom og bad
 • Sengetøyskift
 • Hjelp til å skrive handleliste/bestilling av varer
 • Tilberedning av måltider og evt. oppvarming av middag
 • Oppvask og hjelp til å holde kjøkkenbenken ryddig maksimum 1 gang per dag
 • Vask av tøy i vaskemaskin
 • Opplæring i dagliglivets gjøremål

Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hovedsak alle hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.
Tjenesten ytes av en til to personer. Dersom din hjemmehjelpsdag faller på en bevegelig helligdag, vil du få tilbud om et erstatningstidspunkt.

Tjenesten ytes kun dersom tjenestemottaker er hjemme. Unntaksvis kan tjenesten utføres dersom bruker ikke er tilstede, da med skriftlig fullmakt fra bruker.
Hjelp til rengjøring og skift/vask av sengetøy blir gitt hver 2. uke dersom ikke medisinske årsaker tilsier oftere.

Dette kan du forvente av oss

 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi kommer til avtalt tidspunkt
 • Vi forplikter oss til å bruke arbeidsantrekk, sko-overtrekk og eventuelt annet utstyr innen påkledning arbeidsoppgavene hos deg krever
 • I ferier og ved annet fravær settes det inn vikar. Ønsker du ikke vikar, er du i din fulle rett til å avslå tjenesten i den perioden fraværet varer. Du vil ikke bli fakturert for periode uten utførte tjenester.
 • Du vil motta faktura i etterkant av tjenester er utført, du skal aldri betale kontant

Dette forventer vi av deg

 • Du møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du gir beskjed dersom du ikke er hjemme dagen personalet skal utføre tjenesten, senest dagen før. Hvis ikke vil du måtte betale for tjenesten. Hvis du avlyser avtalen er det ikke en selvfølge at personalet kan komme en annen dag
 • Du holder alt nødvendig rengjøringsmateriell (f.eks. støvsuger, rengjøringsmidler, langkost, bøtte, kluter, utstyr til vindusvask og vask av toalett). Utstyret må være i god stand. Vi utfører kun de tjenester som er mulig å utføre på grunnlag av tilgang til utstyr
 • Du utleverer nøkkel til boligen dersom du selv ikke kan åpne døren
 • Du avtaler med oss på forhånd om vi skal låse oss inn om du ikke åpner opp og /eller kontakte pårørende
 • Du viser hensyn og ikke røyker når tjenesteyter er til stede
 • Du viser hensyn og benytter ikke rusmidler når tjenesteyter er tilstede
 • Du har husdyr på et eget rom under besøket
 • Adkomst til hjemmet er ryddet for snø, og stødd når veien er glatt

Brukermedvirkning

Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg.  Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.  

Samtykke

Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.

Pårørende

Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått og på hvordan tjenestene gis.

Klage på tjenesten gjøres til enhetsleder for Helse- og omsorg i Vegårshei kommune

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder tlf. 37 01 74 91

Gjeldende lovverk