Serviceerklæring - Hjemmesykepleie

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 1.1 og § 4.1).

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie - helsetjenester i hjemmet er et tilbud til alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og som på grunn av helsesvikt har behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester..

Tjenestens innhold

Etter en individuell vurdering av tjenestemottakers funksjonsnivå, kan følgende tjenester i forbindelse med nødvendig helsehjelp være aktuelle:

 • Pleie og omsorg ved sykdom eller funksjonssvikt
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebyggelse av den
 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ivareta egen helse
 • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
 • Bistand til nødvendig administrasjon av medikamenter. Blir enten hentet på kontor eller leveres ut i hjemmet.
 • Sårbehandling og injeksjoner for innskrevne tjenestemottakere som ikke selv kan oppsøke legekontor, vil bli gjennomført i hjemmet til bruker
 • Hjelp til symptomlindring, stell og pleie til alvorlige syke og døende.
 • Støtte og veiledning til pårørende

Dette kan du forvente av oss

 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi kommer til avtalt tidspunkt
 • Vi forplikter oss til å bruke arbeidsantrekk, sko-overtrekk og eventuelt annet utstyr innen påkledning arbeidsoppgavene hos deg krever
 • Du får oppnevnt primærkontakt
 • Vi utarbeider en tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov

Dette forventer vi av deg

 • Du møter den enkelte tjenesteyter med respekt.
 • Du deltar aktivt i behandlingstiltakene og gjør det du kan klare selv
 • Du utleverer nøkkel til boligen dersom du ikke selv kan åpne
 • Du viser hensyn og ikke røyker når tjenesteyter er til stede.
 • Du viser hensyn og benytter ikke rusmidler når tjenesteyter er tilstede.
 • Du har husdyr på et eget rom under besøket.
 • Adkomst til hjemmet er ryddet for snø/strødd v/glatt vei
   

Brukermedvirkning

Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg.  Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.  

Samtykke

Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.

Pårørende

Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått og på hvordan tjenestene gis.

Klage på tjenesten gjøres til enhetsleder for Helse- og omsorg i Vegårshei kommune

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder tlf. 37 01 74 91

Gjeldende lovverk